Insändare

Publiceras i mån av plats och aktualitet. Har du någon bild får du gärna sända in en.

Adressen är: SVF, Stala 3358, 472 97 Varekil. Ange din adress så får du korten tillbaka. Om du sänder material per mail kan du lägga bilder och text som separata bilagor.

Insändare

Publiceras i mån av plats och aktualitet. Har du någon bild får du gärna sända in en.

Adressen är: SVF, Stala 3358, 472 97 Varekil. Ange din adress så får du korten tillbaka. Om du sänder material per mail kan du lägga bilder och text som separata bilagor.

Tidningens innehåll

Redaktionsgruppen som sysslat med tidningens framställning har fått en del önskemål från medlemmar om vad tidningen skall innehålla, t.ex. situationen i övriga nordiska länder, vapenartiklar, samhällsfrågor.

Även om tyngdpunkten ska ligga på juridiska frågor så blir det alltför mäktigt för läsaren att bara plöja igenom rättsfall och lagtexter. Därför har vi sökt göra de juridiska artiklarna så lättlästa som möjligt samt tagit in annat material som har anknytning till vapen och det samhälle vi lever i. Vi kan dock inte, med de resurser vi har, konkurrera med andra tidningars tekniska vapenartiklar med förföriska foton i färg. Tanken är dock att det i varje nummer skall finnas något av intresse för läsaren vare sig han är skytt, jägare eller samlare.

Dessutom behöver vi i vissa nummer utrymme för ekonomiska rapporter och andra interna frågor. Tidningen är ju samtidigt styrelsens informationskanal till medlemmarna.

Utgivna nummer

1-2022

2-2022

1-2021

2-2021

3-2021

4-2021

5-2021

6-2021