Grundlagen

Enligt Regeringsformen 1 kap 1 § ska all makt utövas under lagarna.

Som lagar räknas lag (beslutas av Riksdagen), förordning (beslutas av Regeringen efter bemyndigande från Riksdagen) och föreskrift (beslutas av myndighet efter bemyndigande från Riksdagen/Regeringen). För oss vapenägare är detta Vapenlagen,Vapenförordningen och de bemyndigade föreskrifterna i Rikspolisstyrelsens Fap 551-3.

Allmänna råd skrivs av myndighet och är INTE lag.

All lagtext kännetecknas av det tvingande verbet ”ska” medan allmänna råd endast kan ha verbet ”bör”.

Grund för beslut

Varken myndighet eller domstol får ta beslut med annat än lag som grund. Detta har bekräftats av Kammarrätten i Jönköping i mål 774-13.

Tyvärr tar Polismyndigheten ofta beslut med allmänna råd som grund. Allmänna råd får varken utvidga eller förminska lagstiftningen, då saknar de lagstöd.

Likaså är kvaliteten på svenska förvaltningsdomstolar så låg att även dessa tar beslut/avkunnar dom med allmänna råd som grund. Det gäller inte bara första instansen (Förvaltningsrätten) som i princip alltid håller med Polismyndigheten. Även de två högre instanserna Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen saknar respekt för vad som är lag.