Miljöbalken gäller sedan 1 januari 1999.

Miljöbalken kommer att påverka skytteverksamheten. Skjutbanornas verksamhet betraktas som miljöfarlig verksamhet (buller samt deponering av bly).

Miljöbalken

Miljöbalken

1998:808

Lag om införande

1998:811

Förordning om miljöfarlig verksamhet

1998:899

Förordning om tillsyn

1998:900

Förordning om avgifter, mm

1998:940

Förordning om områdesskydd

1998:1252

Enligt förordning 1998:899 avgörs först om en verksamhet kräver tillstånd eller anmälan, det vill säga att verksamheten skall klassas. Grunden för denna klassning är den så kallade SNI-kodningen där prövningsnivån anges i en skala från A – C.

Tillstånd eller anmälan – krav enligt 1998:899

Prövningsnivå A

Tillstånd skall sökas hos miljödomstol

Prövningsnivå B

Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen

Prövningsnivå C

Anmälan skall göras till den kommunala nämnden

För en skjutbaneverksamhet som vår – civil skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning med skarp ammunition utomhus – erhålls SNI-koden 92.621-1 med prövningsnivå C innebärande anmälningsplikt.

Anmälningsplikt miljöfarlig verksamhet skall anmälas skriftligen av verksamhetsägaren (skjutbaneägaren i vårt fall) till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen senast 31 december 2000.

I en del fall har kommuner redan börjat kräva in svar enligt utsända formulär.