Detta står Sveriges Vapenägares Förbund – SVF – för

PLegala vapenägares villkor regleras av vapenlagstiftningen, d.v.s. Vapenlagen, Vapenförordningen och de föreskrifter som regeringen delegerar till Rikspolisstyrelsen/Polismyndigheten att utfärda.

SVF accepterar en lagstiftning på i princip nuvarande nivå och anser att samhället måste ha vissa restriktioner för vapeninnehav. SVF anser att det är ett förtroende från samhället att få inneha vapen. Vapeninnehav är inte och ska inte vara en generell medborgerlig rättighet.

SVF accepterar att samhället ställer krav på att vapen måste förvaras på betryggande sätt så att risken att de hamnar i orätta händer begränsas.

SVF arbetar för att vapenlagstiftningen skall utformas tydligt för envar på ett sätt som ej lätt kan misstolkas. SVF medverkar i det arbetet bl a genom att lämna remissvar och ha personliga möten med myndigheter och politiker. SVF är kritiskt till varje form av personligt godtycke vid tillämpningen av gällande lagstiftning och accepterar inte slarviga myndighetsbeslut som tvingar vapenägarna till överklaganden i förvaltningsdomstolarna.

SVF anser att en viss degenerering skett i polismyndighetens respekt för att beslut endast får fattas med lag som grund samt att godtycke i handläggningen lett till en snävare myndighetsutövning än vad lagen ger utrymme för. Det är SVF:s roll att fortlöpande göra regeringen uppmärksam på detta.

Sedan 1860 har skytte varit en viktig del i landets folkförsvar och haft påskyndare som Sven Hedlund, Viktor Rydberg, August Blanche och Lars Johan Hiertta. Jakt och skytte har månghundraåriga traditioner i Sverige och är genuina folkrörelser. SVF verkar för att dessa viktiga samhällsföreteelser får ett berättigat utrymme i samhällsdebatten.

Vapensamlande är viktigt för historieintresserade vapenägare. SVF verkar för att seriöst samlande skall accepteras som en del av vårt kulturhistoriska och tekniska arv.

SVF:s resurser skall stå till medlemmarnas förfogande så att medlemmar som behöver hjälp i licensärenden skall få detta. Telefonrådgivning och hjälp med skrivelser är kostnadsfri för medlemmarna.

SVF, som startades 1982, är en ideell organisation för legala vapenägare (fysiska personer), oavsett om man är jägare, skytt eller samlare. Även den som söker licens för första gången och uppfyller vapenlagstiftnings krav på personlig vandel är välkommen som medlem. Årsavgiften inkluderar medlemstidningen Vapenägaren.

Legala vapenägare är en del av samhället. SVF har inte någon partipolitisk inriktning eller styrning utan arbetar i huvudsak med juridiska frågor och förhållandet mellan myndigheter och legala vapenägare. SVF anser det väsentligt att relationen mellan myndigheter och legala vapenägare präglas av ömsesidigt förtroende och arbetar för att undanröja missförhållanden som stör denna relation.