Reviderade stadgar enligt årsmöte 2007-03-20.

§ 1 ÄNDAMÅL
Förbundets ändamål är att verka för en praktisk och verklighetsnära vapenlagstiftning med hög rättssäkerhet och en bra rättstrygghet för landets vapenägare, att verka för att myndigheternas avgifter och pålagor för vapenägarna hålls på en låg nivå och att verka för att medlemmarna får information och råd i frågor om vapenlicenser och anknytande lagtexter.

§ 2 NEUTRALITET
Förbundet ska vara partipolitiskt neutralt, jaktpolitiskt obundet och får inte idka kommersiell verksamhet av annat slag än sådant som anknyter till Förbundets verksamhet och främjar dess utveckling och verksamhet.

§ 3 MEDLEMSKAP
Som medlem antages person som innehar eller har sökt vapenlicens och som förbinder sig att följa Förbundets stadgar och främja Förbundets syften. Medlem som efter påminnelse inte erlägger årsavgift betraktas som icke-medlem tills att avgift åter erlägges.

§ 4 ÅRSAVGIFT
Årsavgift per kalenderår, vars storlek bestäms av årsmöte, ska erläggas vid den tidpunkt som styrelsen bestämmer.

§ 5 UTESLUTNING
Uteslutning av medlem ska ske av den som uppenbarligen motarbetar Förbundet eller som på annat sätt skadar Förbundet, dess verksamhet eller anseende. Sådan uteslutning beslutas av styrelsen och gäller omedelbart men är preliminär intill dess närmast kommande årsmöte har haft tillfälle att godkänna eller upphäva uteslutningen.

§ 6 STYRELSE
Förbundets angelägenheter sköts av en styrelse som är den som företräder Förbundet. Styrelsen ska bestå av ordförande och fyra ledamöter, med eller utan det antal suppleanter som årsmötet bestämmer. Ordförande väljs för en tid av ett år. Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig övriga befattningshavare i styrelsen och därutöver andra befattningshavare i medlemskåren för uppdrag som styrelsen bestämmer.

§ 7 STYRELSENS MÖTEN
Styrelsen sammanträder (fysiskt eller per telefon) på ordförandens kallelse eller då minst två ledamöter gemensamt begär att sammanträde skall ske.

§ 8 STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Det åligger styrelsen att företräda Förbundet och att på bästa sätt handha Förbundets angelägenheter och förvaltning samt att vid ordinarie årsmöte lämna verksamhetsberättelse för det gångna kalenderåret. Det åligger styrelsen att besluta om firmatecknare.

§ 9 STYRELSENS MANDAT
Styrelsen får fatta beslut i ärenden av stor principiell betydelse för Förbundet, i viktiga ekonomiska frågor och i ärenden som berör uteslutning av medlemmar om minst tre ledamöter deltar i beslutet, varav en av ledamöterna skall vara den av årsmötet utsedde ordföranden eller den som ordföranden särskilt har utsett att ersätta honom som tillförordnad styrelseordförande; alternativt att minst fyra ledamöter deltar i beslutet. Vid beslut i andra ärenden är det tillräckligt om ordföranden och en ytterligare ledamot deltar i besluten och om båda biträder det fattade beslutet. Vid omröstning i styrelsen gäller enkel majoritet och vid lika röstetal blir beslutet enligt den mening som ordföranden företräder.

§ 10 ORDFÖRANDENS ÅLIGGANDEN
Ordföranden åligger bl.a. att representera Förbundet och leda styrelsens arbete.

§ 11 SEKRETERARENS ÅLIGGANDEN
Sekreteraren (förtroendevald eller anställd) åligger bl.a. att tillse att skrivelser, kallelser m.m. åtgärdas, att protokoll blir förda vid styrelsens sammanträden, att matrikel över medlemmarna förs samt i övrigt ansvara för att Förbundets administration fungerar och biträda ordföranden i övriga kansligöromål.

§ 12 KASSÖRENS ÅLIGGANDEN
Kassören (förtroendevald eller anställd) åligger bl.a. att på bästa sätt förvalta Förbundets tillgångar och verka för en sund ekonomisk verksamhet, föra räkenskaper samt tillse att av årsmötet utsedda revisorer får tillgång till det redovisningsmaterial som de behöver för att kunna fullgöra sitt revisionsuppdrag.

§ 13 REVISORERNAS ÅLIGGANDEN
Revisorerna ska senast till årsmötet ha granskat räkenskaperna för senaste bokföringsåret = kalenderåret samt förvaltningen i övrigt och avlämnat sin berättelse.

§ 14 ORDINARIE ÅRSMÖTE OCH BESLUTSMÄSSIGHET
Ordinarie årsmöte hålls vid den tidpunkt och på den plats som styrelsen bestämmer, företrädesvis mellan 15 och 31 mars årligen. Kallelse till årsmöte publiceras i årets första medlemstidning. Varje närvarande medlem representera en röst.
Beslut på årsmöte fattas med enkel majoritet utom vid stadgeändring, då två tredjedelar av de röstberättigade ska biträda förslaget till ändring för att beslut om stadgeändring ska anses ha skett. Ifråga om bordläggning gäller en tredjedels majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.
Protokoll från årsmöte utsändes med medlemstidningen.

§ 15 ÅRSMÖTE PER BREVENKÄT
Om styrelsen så beslutar, får årsmötet hållas i form av brevenkät som medsändes årets första medlemstidning och där svar ska inkomma senast 15 mars. Varje svar från medlem räknas som en röst.
Enkätsvaren sammanställes till ett protokoll som utsändes med kommande nummer av medlemstidningen.

§ 16 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2) Val av två personer som tillsammans med mötets ordförande ska justera mötesprotokollet. De valda är tillika rösträknare.
3) Frågan om kallelse har skett i stadgad ordning
4) Godkännande av föredragningslista
5) Föredragning av ekonomiska rapporter och verksamhetsberättelse.
6) Föredragning av revisorernas berättelse
7) Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8) Beslut om årsavgift.
9) Val av styrelseordförande för ett år.
10) Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter för en tid av två år.
11) Val av två revisorer och ev. suppleanter för ett år.
12) Val av ev. övriga funktionärer.
13) Val av valberedning.
14) Behandling och beslut i frågor som väckts av styrelsen.
15) Behandling och beslut i frågor som väckts av medlem(mar) vilka skriftligen ska ha inkommit till kansliet senast 15 januari.
Vid årsmöte i form av brevenkät utgår punkterna 1-3 ovan.

§ 17 EXTRA MÖTEN
Extra årsmöte hålles när styrelsen beslutar om det eller då minst fem procent av antalet medlemmar gemensamt begär det. Vid sådant extra årsmöte får endast de frågor behandlas som angivits som skäl för inkallandet av det extra mötet.

§ 18 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET
Upplösning av Förbundet kan ske efter beslut av två möten varav ett måste vara ett ordinarie årsmöte. Mellan mötena ska det ha gått minst en månad och besluten om upplösning ska fattas med tre fjärdedels majoritet. För att beslut om upplösning ska vara giltigt ska det andra av mötena ha beslutat om hur Förbundets tillgångar ska användas och därvid särskilt beakta grundarnas vilja att dessa ska gynna det ändamål för vilket Förbundet verkat.

§ 19 STADGEÄNDRING
Ändring av stadgarna beslutas på ordinarie årsmöte. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de röstberättigade röstar för ändring.
I de fall årsmöte sker med brevenkät får även beslut om ändring av stadgarna tas med enkätsvaren som underlag.