Vapenlagstiftningen

Vi arbetar i första hand med frågor som rör vapenlagstiftningen.

Att få en lagstiftning som inte är byggd på godtycke är en av hjärtefrågorna. Som medlem i förbundet ingår att få hjälp med att överklaga ett avslag av en licensansökan. Ofta ges avslag på annan grund än lagstiftningen, t.ex. allmänna råd. Ibland beror avslaget på brister i handläggarnas tekniska kunskaper.

Blyfrågan

Blyfrågan är också en sak som är aktuell.

Vi arbetar för att det inte skall bli ett totalförbud, eftersom ett sådant inte grundas på fakta utan endast på politiska irrläror. Vi anser att vi ska få fortsätta använda blyprojektiler vid fastmarksjakt och på våra skjutbanor, eftersom alla undersökningar visar att det inte är bly i den form vi använder, d.v.s. metalliskt bly, som är en miljöbov.

Som det är idag så finns ännu inget riktigt godtagbart alternativ till bly.

Vapenlagsfrågor

Vi har hela tiden bevakat lagstiftningen om vapen, eftersom varje lagändring endast har inneburit skärpta regler för oss legala vapenägare.

Ett förbud mot civila vapen är ett outtalat politiskt mål, trots resultaten i Storbritannien där förbudet mot handeldvapen inte ledde till någon minskad vapenbrottslighet. Tvärtom har det väpnade våldet ökat katastrofalt i Storbritannien. Ja, inte bara där. I Sverige har vi de senaste åren sett en ökning av antalet skjutningar på gator och torg och det är inte våra legala vapen som används vid dessa tillfällen …

Pistolskytte är en populär skytteform och den skall vi värna om. Skulle ett förbud mot civila vapen gå igenom i Sverige, betyder det slutet för ALLA vapenägare, oavsett behov och vapentypsinnehav.

Vi har krävt att en enhet inrättas på Rikspolisstyrelsen med uppgift att koncentrera sig på den illegala vapenhandeln och smugglingen, samt förebyggande- och upplysande arbete. Enheten skall arbeta med saklig information om dessa vapen.

Det är av oerhörd vikt att betona att vi lagliga vapenägare inte skall jämföras med kriminella och få sota för vad de gör.

Rikspolisstyrelsens egenhändiga regelflora måste saneras. En myndighet får inte gå förbi vare sig objektivitetsprincipen eller legalitetsprincipen när den skriver föreskrifter och allmänna råd. Myndigheten ska också beakta Verksförordningen § 27 som reglerar myndighetens ansvar inför sin uppgift.

Media, framför allt, måste föra fram en annan bild av oss lagliga vapenägare, vi är inte förtjänta av den vrångbild som ges idag.

Likaledes måste media sluta med sin desinformation, där siffror av tvivelaktigt ursprung presenteras som relevant statistik av en mediakanal och därefter okritiskt anammas av såväl övriga media som våra beslutsfattare såsom sanning.

Fall i Högsta Förvaltningsdomstolen

Vi har för närvarande ett par fall där Högsta Förvaltingsdomstolen har kritiserat underliggande instanser att de inte har respekterat grundlagsstadgad föreningsfrihet.