När du söker licens

För jakt finns jaktgarderoben som innebär att man får fyra jaktvapen utan motivering. För ett femte och sjätte jaktvapen ska man enligt lag motivera behovet. Att få ett sjunde jaktvapen är tillåtet enligt lagstiftningen, om man har ett mycket kvalificerat behov. Men i praktiken får man ändå avslag.

För målskjutning är målskjutningsgarderoben 10 enhandsvapen och 7 andra vapen.

Skriv en lista på de vapen du innehar (inklusive extra pipor m m) och vad de används till.

Lägg till sökt vapen och vad det ska användas till.

Rikspolisstyrelsen i sin Fap har lyckats klämma in en ovederhäftig mening om automatvapen och enhandsvapen:

”Om ansökan avser tillstånd till innehav av flera sådana vapen av samma typ och kaliber, bör kravet på synnerliga skäl skärpas. Det bör därvid vägas in att det knappast är realistiskt att vara aktiv i ett stort antal olika skyttegrenar.

I remissvar gav Svenska Pistolskytteförbundet ett klart besked:

”Att en skytt tränar och tävlar i följande grenar är inte ovanligt:
Banskjutning: A, B och C-vapen
Fältskjutning: A, B, C och R-vapen
Magnum: Single action och double action .44 och .357 samt fri klass
Sportskytte: Fripistol och snabbpistol
En sådan skytt har behov av 14 vapen!”

Proposition 1999/2000:27 sid 35 som införde tidsbegränsade licenser sade: Meningen med lagändringen är inte att försvåra för landets skyttar och jägare att utöva sin hobby.

Ofta åberopas brist på synnerliga skäl som grund för avslag. Kammarrätten i Stockholm har analyserat begreppet i dom i mål 2850-2001.

Avslag ges ofta på vapen för föreningsegna grenar. Detta underkändes enligt Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål 198-19 som inte gav Polismyndigheten prövningstillstånd för överklagandet av Kammarrättens i Sundsvall dom i mål 1886-18.