Uppdelning av vapenlagstiftningen

 

I flera remissvar till Regeringen har vi läst att remissinstanser anser att vapenlagstiftningen ska delas upp i en strikt tillståndsdel som handlar om legala vapen och resten som handlar om illegala vapen ska överföras till brottsbalken. Då skulle man kunna skärpa straffen för vapenbrott utan att detta skulle få återverkan på det legala vapenbeståndet.

Adam Marttinen, Katja Nyberg, Bo Broman och Per Söderlund (alla sd) vill i motion 2020/21:349 dela upp vapenlagstiftningen så att brott mot tillståndsreglerna blir kvar men övriga brott mot vapenlagen behandlas som reguljära brott. När man idag skärper straffen för vapenbrott slår detta onödigt emot legala vapenägare som kan ha gjort ett misstag eller råkat vilse i den omständliga licenshanteringen. Man ska således skilja mellan överträdelser av regelverket för tillståndsgivning/licenser och överträdelser av vapenbrott i övrigt och organiserad kriminalitet i synnerhet.

Från 4 moderater, Helena Antoni, Åsa Coenraads, Lars Püss och Ann-Charlotte Hammar Johnsson, kommer motion 2020/21:1409 som påpekar att idag döms en jägare med ett otillåtet stort magasin enligrt samma lag som en grovt kriminell med en arsenal av automatvapen. Straffskärpning mot kriminella är välmotiverat men det får inte slå mot laglydiga vapenägare. Det behövs en tydligare distinktion i vapenlagen mellan brott där gärningsmannen innehaft ett illegalt vapen och brott där gärningsmannen på något sätt brustit i förvaringen eller hanteringen av sitt legala vapen. Lagen bör differentieras mellan rent olagliga vapeninnehav och legala vapen.

I motion 2020/21:346 säger 5 moderater, Johan Forssell, Louise Meijer, Ellen Juntti, Mikael Damsgaard och Sten Bergheden att det måste göras tydligare skillnad mellan illegala vapen och vapen som används för jakt och skytte. Fel och förseelser som begås av en person som har eller har haft licens till det vapen som förseelsen avser ska ses som ringa i jämförelse med innehav av illegala vapen i en kriminell miljö.

Samma begäran kommer i motion 2020/21:356 från en grupp kd-riksdagsmän: Andreas Carlson, Ingemar Kihlström, Lars Adaktusson, Robert Halef, Mikael Oscarsson och Tuve Skånberg.

De anser att det är en avsevärd skillnad mellan den som handhar ett legalt vapen och den som handhar ett illegalt vapen. Denna skillnad görs dock inte tydlig i lagstiftningen. Det är en väsentlig skillnad på det stränga tillståndssystem för jaktvapen, sportskyttevapen och samlarvapen som finns i Sverige och på den illegala importen eller tillverkningen av vapen som används i kriminella konflikter.