Policydokument hos Polisen

 

Polismyndigheten påstår på sin hemsida att de inte kan handlägga en ansökan om vapenlicens om inte säljarens licens skickas in med följande motivering: "Utebliven originallicens hindrar polisen från vidare handläggning av ansökan. Detta följer av 2 kap. 6 § vapenförordningen (1996:70)."

Vapenförordningen 2 kap 6 § är solklar på denna punkt: "Vid förvärv av vapen från någon annan än en vapenhandlare, ska överlåtarens tillståndsbevis för vapnet bifogas, om beviset finns i behåll."

En av SVF:s medarbetare skickade en skriftlig kommentar till Polismyndigheten att deras påstående inte överensstämmer med lagstiftningen.

Muntligt via telefon svarade Polismyndigheten att det var en olycklig formulering på hemsidan och att den inte riktigt stämmer med lagen. "Om originallicensen förkommit ska man skicka in en försäkran att så är fallet", menade den uppringande. Men så står det inte i Vapenförordningen, ja, inte ens i Polismyndighetens föreskrifter eller allmänna råd. Och det är i så fall oklart vem som ska försäkra att originallicensen är förkommen...

Polisen menade att hemsidan ska rättas och att hen personligen skulle kontakta dem som har hand om hemsidan.

SVF:s medarbetare frågade efter en tidsram när Polismyndigheten rättar till felet på hemsidan, men svaret blev att eftersom den uppringande polisen inte hade som uppgift att skriva på hemsidan så finns ingen tidsplan.

Medarbetaren frågade om Polismyndigheten har något avvikelsehanteringssystem som dessa typer av fel rapporteras i. Svaret blev att något sådant system inte finns hos Polismyndigheten.

Nu är det inte första gången som SVF påpekar för Polismyndigheten om just denna felaktighet. För ett år sedan gjordes av SVF ett officiellt påpekande - det har uppenbart inte hörsammats av Polismyndigheten.

Polismyndigheten har ett policydokument för kommunikation: PM 2015:58 publicerat 2015-11-09 underskrivet av Dan Eliasson, rikspolischef. I dokumentet framhävs att det är viktigt att förtroendet för Polismyndigheten kan upprätthållas: "Polisens kommunikation ska bidra till att upprätthålla och stärka förtroendet för myndigheten."

Vidare säger dokumentet att polisens anställda ska skilja på sina privata och myndighetens åsikter: "och hålla isär det professionella uppdraget och personliga åsikter."

Policyn framhåller också att man ska följa de lagar och regler som styr Polismyndighetens verksamhet: "Det är viktigt att vi agerar professionellt gentemot media och är öppna och tillgängliga om beslut och verksamhet utifrån de lagar och regler som styr vår verksamhet."

Nu verkar det som att Polismyndighetens kommunikation inte fullt ut följer denna policy, att kommunikationen ska vara objektiv och saklig och de facto ha lagstöd, eller vara överensstämmande med lagen så som den är skriven av lagstiftaren.

Likaså finns inget åtagade att Polismyndigheten som organisation ska förbättra sig, det som inom näringslivet kallas "Ständiga förbättringar". Det vore kanske en idé att Polismyndigheten dels börjar leva upp till sin policy, dels börjar tillämpa ständiga förbättringar när det gäller att respektera lagstiftningen...