Mera om myndighetsaktivism

 

Jan Ericson (m) och Lars Beckman (m) konstaterar i motion 2020/21:1168 att det idag inte är helt ovanligt att svenska myndigheter, vid sidan av sitt huvuduppdrag, även ägnar sig åt opinionsbildning.

En myndighets uppgift är att utföra de samhällsuppgifter som beslutats av Riksdag och Regering. Självklart kan detta innefatta att sprida kunskap om myndighetens verksamhet eller om gällande regelverk, men ren opinionsbildning i form av att marknadsföra en åsikt eller rent av en politisk ståndpunkt ligger rimligen utanför myndigheternas verksamhet och hotar förtroendet för myndigheternas opartiskhet. Det bör därför i lag föreskrivas att myndigheterna inte får ägna sig åt opinionsbildning.

Ytterligare tre moderater har gått samman om motion 2020/21:3014: Lars Püss (m), Ulrika Jörgensen (m) och Helena Antoni (m):

Statliga myndigheter och generaldirektörer ska ägna sig åt myndighetsutövning, inte politisk opinionsbildning. Det har i många år varit problem med att myndigheter och statliga bolag förvandlas från utförare av politik och riktlinjer till att bli organisationer som genom medier, kampanjer och opinionsbildning försöker påverka samhällsutvecklingen.

De ska självklart ha yttrande- och tryckfrihet men den makt de har, med skattebetalarnas resurser i ryggen, står inte i överensstämmelse med grunderna för den svenska förvaltningstraditionen.