Särskild ammolicens möjlig ...

 

En vapenskribent sökte förnyad ammunitionslicens för att möjliggöra att ha ammunition i lager för teständamål i samband med sitt journalistiska arbete. Men Polismyndigheten snöade hela tiden in på samling av ammunition trots att man vid två tillfällen tidigare hade beviljat en generell ammunitionslicens för samma ändamål.

Sin vana trogen skrev Polismyndigheten sida upp och sida ner med citat ur lagstiftningen,som mestadels inte hade någon relevans alls för sammanhanget.

Redan proposition 1990/91:130 behandlar ammunitionstillstånd. Man ansåg att en vapenägare kunde inneha ammunition till de vapen han hade licens på. Syftet med att införa ammunitionstillstånd var inte att möjliggöra samlande utan att uppdatera lagstiftningen och förhindra oberättigade ammunitionsförvärv, t.ex. för illegala vapen. Men samtidigt sade propositionen att man även bibehåller ammunitionstillstånd för "andra ändamål" och bland dessa andra ändamål nämner man som exempel just samling.

Den nuvarande lydelsen från 2000 innehåller ingen inskränkning som skulle kunna tolkas som att särskild ammunitionslicens kan meddelas endast för samling.

Vapenskribentens mening är att konsumera all den ammunition han behöver skaffa. Men skulle några patroner bli över vill han kunna spara dem till nästa tillfälle. Ammunition är rätt dyrbar och det är inget man kastar bort.

Redan detta visar att det inte är frågan om samling eftersom samlingsammunition inte ska avfyras.

Meningen var att han, precis som tidigare under många år, under arbetets gång skulle låna lämpliga vapen att testa ammunitionen i. Detta föranledde Polismyndigheten att skriva spaltmeter med citat ur vapenlagstiftningens regler om att låna vapen. Man till och med ville påskina att ett ammunitionstillstånd skulle kunna tillämpas på ett sätt som i praktiken uppmuntrar ett kringgående av lånereglerna. Men detta är en logisk kullerbytta. Ett ammunitionstillstånd berättigar inte till lån av ett vapen som ammunitionen passar till.

Journalisten försöker få Polismyndigheten att inse att det inte handlar om ett planlöst skjutande utan om ett metodiskt, analytiskt arbete på akademisk nivå.

Utan en ammunitionslicens kan vapenskribenten hamna i den situationen att han anskaffar ammunition för en planerad skjutning med lånat vapen men som av någon anledning inte blir av. Då blir han stående med ammunition som han inte har rätt att inneha och måste lämna in den till Polismyndigheten för destruktion. Detta betyder, förutom ekonomisk förlust, även ökad miljöbelastning av bly, koppar, antimon, arsenik och andra skadliga ämnen.

Test av vapen och ammunition fyller en viktig funktion inte bara för idrottsskyttet utan kanske ännu mer för jägarna då precision minskar antalet skadeskjutningar. Samma ammunition ger varierande träffresultat i olika vapen och testdata är därför en viktig och efterfrågad information från vapenägarna.

Det finns i vapenlagstiftningen och dess förarbeten inga som helst antydningar om ett förbud mot att införskaffa ammunition för testning i anslutning till journalistiskt arbete och författarskap. Tvärtom synes lagstiftningen öppna för sådana möjligheter även om dessa inte specifikt nämns i förarbetena, förmodligen av den enkla anledningen att de som författar propositioner inte har så stor kännedom om tillgänglig litteratur om vapen och ammunition ...

Då alla rekvisit i lagstiftningen är uppfyllda blir frågan om Polismyndigheten har rätt att neka tillstånd utan lagligt stöd eller sakliga invändningar ...

Journalisten vill inte framträda men säger till Vapenägaren: "Det är trist att Polismyndigheten nedlåter sig till att hämnas för att jag granskat Polisen i ett antal artiklar. Det finns ett strukturellt problem hos Polisen som innebär en betydande rättsosäkerhet för den enskilde. Justitiekanslern, JK, borde göra en rejäl granskning."

Att skydda hörseln är viktigt. Att mäta skottljud ingår i det som journalisten testar med lånevapen och olika ammunitionssorter.

Skytte kräver adekvata hörselskydd. Vanliga hörselskydd för buller skyddar inte öronen när man skjuter.