Missiler, magasin och startlavetter

 

När Regeringen har låtit de hoplofobiska och aktivistiska tjänstemännen som kallas "experter" få leka fullt ut så kommer en del på skam.

Regeringen påstår i lagrådsremissen baserad på Ändringsdirektivet till EU:s Vapendirektiv att ändrad magasinskapacitet på ett vapen med fast magasin medför att vapnet inte längre omfattas av tillståndet. Tankegången underkändes i Norrköpings Tingsrätt i mål B 891-15.

Man menar att explosiva missiler och startlavetter även ska omfatta civila missiler (raketer) och startlavetter och att det inte finns skäl att undanta dessa. Regeringens experter har också lyckats med att ge en definition på vad som menas med explosiva missiler och startlavetter som lämnar mycket att önska…

Magasin:

Idag finns inget krav i Vapenförordningen att magasinskapaciteten ska anges vid ansökan av vapenlicens. Inte heller finns kravet att det ska stå på licensen.

Vapenförordningen, 2 kap § 6:

"Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens namn, person- eller organisationsnummer och hemvist eller säte samt om vapnets typ, fabrikat, modell och kaliber. - - - Avser ansökan ett visst bestämt vapen, ska dessutom överlåtarens eller upplåtarens namn, person- eller organisationsnummer och hemvist och vapnets tillverkningsnummer anges i ansökan.

- - - I ansökan ska det antal och slag av skjutvapen som sökanden redan innehar anges. Ansökan ska också innehålla uppgift om ändamålet med innehavet och vilka omständigheter sökanden åberopar till stöd för sin ansökan."

Vapenförordningen 3 kap § 2:

"2 § Bevis om tillstånd att inneha skjutvapen skall innehålla de uppgifter om tillståndshavaren och om vapnet som anges i 2 kap. 6 § samt om tidsbegränsning eller villkor som har meddelats med stöd av vapenlagen (1996:67).

Beviset skall vidare innehålla uppgift om för vilket ändamål ägaren är berättigad att inneha vapnet."

Eftersom inte vare sig en ansökan eller ett tillståndsbevis innehåller uppgifter om magasinkapacitet kan en ändring av denna knappast sägas påverka tillståndet…

Men polismyndigheten vill gärna att de delar som inte omfattas av licenkravet också ska omfattas. Betänk hur man har motiverat avslag för vissa repetervapen för jakt: "alltför militäriskt utseende, vikbar kolv, pistolgrepp" trots att Naturvårdsverkets föreskrifter om jaktvapen inte innehåller något förbud mot dessa egenskaper hos repetervapen.

Om Regeringens okunniga och felaktiga påstående kommer att stå kvar i den kommande propositionen kommer detta att resultera i helt onödiga åtal för att man har bytt stock på en bössa, t.ex. satt på en vikbar kolv för målskjutningsändamål (vilket det inte finns något förbud emot).

Det är ett välkänt faktum att Polismyndigheten glider i sina bedömningar av vad som är tillåtet eller inte och vilka krav som ska vara uppfyllda. Se bara hur det gick med de så kallade femårslicenserna. "En formalitet", sades det…jo pyttsan ...

Explosiva missiler:

Regeringen har via sina "experter" lyckats få till det att bli ytterst svårbegripligt. Man skriver:

"En explosiv missil kan beskrivas som en fjärrstyrd eller självstyrande raket- eller jetmotordriven projektil försedd med sprängladdning. En startlavett är en anordning som används för att skjuta iväg explosiva missiler."

Vad som menas med självstyrande är lite svävande med vi förutsätter att det innebär att missilen kan ändra sin kurs under flykten, inte bara att den har styrfenor (eller en styrpinne).

Detta gör att till exempel granatkastare och deras missiler (granaterna) inte skulle omfattas av kravet eftersom de är så kallade ballistiska missiler. Det innebär att man vid avfyrning riktar in granatkastaren mot ett mål och sedan landar granaten där den hamnar när bränslet tar slut … precis som med andra världskrigets V2-rakter (även om de hade en viss styrning i början på sin bana). Eller för den delen de kända Scud-missilerna från Irak-krigen. Dessa båda tillhör likt granaterna gruppen ballistiska missiler.

Däremot kommer Esranges missiler att omfattas av tillståndskravet i vapenlagstiftningen (mest troligt är att de idag har tillstånd från ISP). Och som sig bör ska då även Esranges missiler omfattas av förvarings- och transportkraven i vapenlagstiftningen. Det är roande att tänka sig ett säkerhetsskåp för ca 2.5 ton tunga missiler på 12,6 meter...

Om nu de mindre kunniga experterna som Regeringen har lyssnat på skulle få för sig att de ska ha en definition som omfattar även ballistiska missiler som granater och dylikt uppstår nya problem. Våra vanliga nyårsraketer är per definition ballistiska explosiva missiler och då ska även de omfattas av vapenlagstiftningens bestämmelser (även om det numera krävs tillstånd från MSB-Myndigheten att skjuta upp dem).

Hur våra lagstiftare än vänder och vrider sig i sin definition av explosiva missiler så hamnar de fel när de försöker få in civila missiler i vapenlagstiftningen.

I och med att även startlavetter till explosiva missiler blir tillståndspliktiga får vi en ny aspekt att förhålla oss till. För våra ballistiska explosiva nyårsmissiler rekommenderar tillverkarna att man som lavett använder en läskedrycksflaska (företrädesvis av glas, av brandsäkerhetsskäl). Det innebär att alla tomma läskedrycksflaskor kräver tillstånd och behandling enligt vapenlagstiftningen.

Och hur går det med blompinnar? Varje nyårsraket är fästad vid en pinne (typ blompinne) som utgör en väsentlig del av raketens flygförmåga. Utan denna styrpinne kommer raketen att flyga okontrollerat, allt ifrån att fara i backen till att flyga horisontellt i krumbukter. Nu finns risken att även blompinnar kommer att omfattas av vapenlagstiftningen, med alla konsekvenser detta får för landets blomsterhandlare.

Så enkelt det skulle vara att bara följa EU:s Ändringsdirektiv som uttryckligen begränsar de explosiva missilerna till militära sådana.

Då skulle det räcka att skriva in i ISP:s föreskrifter till krigsmateriellagstiftningen att militära missiler och startlavetter kräver tillstånd av ISP.

Och framför allt, explosiva ämnen är redan reglerade, inklusive de i missiler, i ISP:s och MSB-Myndighetens föreskrifter respektive lagar …

Blir vårt samhälle säkrare av att vi förbjuder samma sak i flera lagar ?