Fast eller löst stort magasin?

 

Det föreslås att vapen med större magasin, dvs magasin som rymmer mer än 10 patroner för gevär och 20 patroner för enhandsvapen, ska ges femårslicenser. Lite oskickligt föreslår man i lagtexten en hänvisning till EU-direktiv. En lagstiftning ska tala om i klartext vad som gäller. Man ska inte behöva pussla ihop från flera olika texter för att få klart för sig vad som gäller.

Högsta Domstolen uttalade i mål O4833-16 att regler måste vara tillgängliga, förståeliga och gratis.

Tidsbegränsning kan vara tillämplig på halvautomatiska vapen med stort fast magasin.

Om ett vapen med löstagbart magasin används för IPSC-skytte med stort magasin klassas det således som ett A-vapen (ett förbjudet vapen). Men samma vapen kan med ett mindre magasin användas för annan form av målskjutning eller för jakt, då med litet magasin. Då är det ett B-vapen.

Om det redan från början klassas som ett A-vapen förblir det ett A-vapen även om det används som ett B-vapen. Därför är det ologiskt att klassa själva vapnet som A eller B. Klassa det alltid som B men låt det stora magasinet vara klassat A. Då behövs heller ingen femårslicens för vapnet och problematiken med internationellt idrottsutbyte elimineras.

I den föreslagna lagtexten skrivs om magasin "får användas" vilket är otydligt och kan skapa osäkerhet om hur det ska tolkas. Risken är stor att Polismyndigheten väljer att tolka "får" som "kan" vilket kommer att leda till otaliga domstolsprocesser med tillhörande kostnader för den enskilde.

Ändringsdirektivet kräver ingen licens på magasin. Ändringsdirektivet uttalar också klart att det inte är möjligheten att använda ett stort magasin som avgör klassningen A eller B utan att det hör ett stort magasin till vapnet som standard.

Det finns ombyggnadssatser från fast till löst magasin. Att bygga om ett vapen på detta sätt står inte i strid med licensen. Om man bygger om ett vapen från fast stort magasin (A-vapen) kan man använda lösa mindre magasin, då skulle vapnet vara ett B-vapen.

Ändringsdirektivet talar endast om halvautomater men det finns även manuellt omladdade vapen (bolt action) som kan ta större magasin än 10 patroner. Dessa skulle således inte beröras av ändringarna vilket är helt ologiskt.

Den som innehar stora magasin får tid på sig till november 2019 att söka licens på dessa.

Jaha, här har vi retroaktiv lagstiftning så det bara sjunger om det ... Man borde snarare tillämpa samma regler som t.ex. för luftvapen där den som före lagändringen innehade numera tillståndspliktiga luftvapen får behålla dem utan licens men om han säljer dem måste nye ägaren söka licens.

Staten har sedan andra världskriget gödslat civilsamhället med militär utrustning, bland annat magasin, i avsikt att stärka totalförsvarets beredskap. Vilka samhällsproblem löser vi med att kriminalisera dem som fått detta av staten?

Det finns dessutom många samlare som samlar just magasin men som inte innehar vapen. De löper stor risk att missa om deras hittills licensfria tillbehör plötsligt blir licensbelagda. Att kriminalisera dessa samlare är inte att motverka brott, det är att skapa brott.

Formuleringen i lagrådsremissen att "... otillåtet innehav av magasin och användning av sådana magasin kan kontrolleras, samtidigt som användning för brottslig verksamhet förhindras." Detta är en sagolik naivitet. Kriminella bryr sig som bekant inte om lagar. Att tro att dessa lagändringar kommer att ha "... viss effekt på brottslighet med anknytning till skjutvapen." är så naivt att det är störande.

"Någon risk för att en enskild vapeninnehavare som t.ex. tappar ett tillståndspliktigt magasin vid en tävling kommer att bli straffad föreligger inte." Återigen naivt. Polismyndigheten kommer att ta det som intäkt för att dra in licenser. Man har ju brutit mot förvaringsbestämmelserna ....

Sedan har vi en annan sida av saken. I Ändringsdirektivet står det klart utsagt att det man vill reglera är stora magasin för patroner med centralantändning till halvautomatiska vapen. Men en mycket vanlig kaliber, .22LR, är en kantantänd patron. Således skulle enligt EU ett stort magasin för kaliber .22LR vara helt OK och inte kräva någon form av kontroll. Likaså stora magasin för icke-halvautomatiska vapen, oavsett om magasinet tar patroner med centralantändning eller kantantändning.

Nej, det skjuter klart över målet att licensbelägga magasin. Man skapar problem i stället för att lösa några. Tanken togs upp redan av Doris Högnes utredning SOU 2013:7 och förkastades enhälligt av remissinstanserna. Idén togs heller inte med i den proposition som följde efter utredningen.

Kazimir Åberg kan vapenlagstiftning och är en synnerligen kompetent utredare. Att han förletts till att ta upp frågan om magasin får tillskrivas "rådgivarnas" inflytande. Samma inflytande som de har utövat i Regeringskansliet för att få Regeringen att ta med ett så ogenomtänkt förslag som detta att licensbelägga stora lösa magasin.