Lagrådets yttrande ....

 

Lagrådets uppgift är inte att bedöma hur pass väl Regeringen har följt Ändringsdirektivet till EU:s Vapendirektiv när man har skrivit sin lagrådsremiss. Man ska endast kontrollera att inte föreslagna lagar kolliderar med andra lagar. Därutöver kan man också ge påpekanden som avslöjar att man ändå har tittat även på grundmaterialet, dvs Ändringsdirektivet.

Lagrådet konstaterar att det genom Ändringsdirektivet införs ett krav på reglering av vissa vapenmagasin. Ja, men reglering innebär inte licenskrav. Vi har reglering på magasin för jakt, så företeelsen som sådan är inte okänd i Sverige.

Lagrådet vill inte ha det av Regeringen föreslagna tillägget i Vapenlagen 1 kap 1 § att lagen också gäller löstagbara magasin för mer än 10 resp 20 patroner och att magasinen ska vara möjliga att montera på vapen som är minst 60 cm långa och pipan är minst 30 cm. Detta vill Lagrådet ersätta med det kortfattade "vissa vapenmagasin" och sedan i en ny § 7a precisera:

"7a § Med vapenmagasin avses i denna lag ett löstagbart magasin som kan innehålla

- fler än 20 patroner, eller

- fler än 10 patroner om magasinet är möjligt att montera på ett skjutvapen vars piplängd överstiger 30 cm och totala längd överstiger 60 cm."

Det blir också en del följdändringar av detta. Men Lagrådet missar, precis som Regeringen, att det skulle handla om patroner med centralantändning och för halvautomatiska vapen. Nu skär man alla vapen över en kam och inkluderar även kantantänd ammunition.

Rätt stor del av Lagrådets yttrande upptas av kommentarer om mäklarverksamhet, där man vill få in att det ska handla om yrkesmässig förmedling av skjutvapen eller ammunition.

Regeringen får kritik för att man hänvisar till EU-direktivets paragrafer. Lagrådet påpekar att dessa dokument "inte är tillgängliga på det sätt som en uppräkning i lagtext kan vara." Särskilt om man hänvisar till delar av en omfattande bilaga som dessutom har ändrats genom flera ändringsdirektiv. "För den enskilde blir det i stort sett omöjligt att på egen hand hitta direktiven och förstå dem." Denna brist på tydlighet kan också strida emot legalitetsprincipen. Det var bättre utformat i underlaget och Regeringen bör följa det.

Lagrådet hade också en del kommentarer till märkningskraven.

För de föreslagna ändringarna i lagen om krigsmateriel hade Lagrådet endast en liten anmärkning om mäklarverksamhet.

För de föreslagna ändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor hade Lagrådet inga kommentarer.

Lagrådet har överhuvudtaget inte reagerat på tanken att Regeringen vill inkludera explosiva missiler och startlavetter i vapenlagstiftningen. Detta borde man ju ha sett att det kolliderar med krigsmateriellagstiftningen och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Att Ändringsdirektivet endast tog upp militära explosiva missiler och startlavetter har man heller inte brytt sig om.

Att det finns något som heter ballistiska missiler verkar man inte ha en susning om.

Man kan fråga sig vad det är för mening med att ha ett Lagråd som ska granska en föreslagen text om detta Lagråd inte först och främst granskar de grundförutsättningar som har lett till den föreslagna texten, i detta fall EU:s Ändringsdirektiv, och jämför dem med de förslag som Regeringen lägger fram i lagrådsremissen. Som det nu är har även Lagrådet okritiskt svalt den gamla idén från Doris-utredningen att belägga magasin med licensplikt.

Det återstår nu endast att hoppas att vår lagstiftande församling, Riksdagen, inte köper de tokigheter som Regeringen har skrivit ihop utan återremitterar den kommande propositionen till Regeringen med begäran att denna "gör ett bättre jobb".