Intyg från skytteorganisation

 

EU:s Ändringsdirektiv till Vapendirektivet strider i sin punkt 6 emot den grundlagsstadgade föreningsfriheten i Sverige. Punkten innebär ett förbud mot lokala föreningsskytteformer:

Punkt 6: Medlemsstaterna får tillåta tävlingsskyttar att förvärva och inneha halvautomatiska skjutvapen i Kategori A punkterna 6 eller 7 under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a) En tillfredsställande bedömning av de relevanta uppgifterna till följd av tillämpningen av artikel 5.2

b) tillhandahållande av bevis för att den berörda tävlingsskytten aktivt tränar inför eller deltar i skyttetävlingar som erkänns av en officiellt erkänd skyttesportsorganisation i den berörda medlemsstaten eller av ett internationellt etablerat och officiellt erkänt skyttesportförbund

c) tillhandahållande av ett intyg från en officiellt erkänd skyttesportorganisation som styrker att

i) tävlingsskytten är medlem i en skytteklubb och regelbundet har bedrivit tävlingsskytte vid denna klubb under minst tolv månader, och

ii) skjutvapnet ifråga uppfyller de specifikationer som krävs för utövande av en skyttegren som erkänns av ett internationellt etablerat och officiellt erkänt skyttesportförbund.

Låt oss för ögonblicket glömma den dåliga översättningen till svenska .... Meningen med dessa bestämmelser är att göra det tillåtet för IPSC-skyttar att fortsätta att utöva sin skytteform. Men varken EU eller Regeringen har förstått vad det egentligen är man har skrivit.

Kategori A punkt 6 och 7 är halvautomatiska vapen med stora magasin, för centralantändningspatroner. Sådana är förbjudna vapen som endast undantagsvis kan få innehas. Artikel 5.2 handlar om den personliga lämpligheten.

Punkt b utesluter föreningsegna grenar, vilka hela tiden har varit en nagel i ögat på Polismyndigheten. Man har till och med utformat sina blanketter på ett sätt som utesluter att de kan användas för att söka vapen för en föreningsegen gren. Det har funnits flera fall där Polismyndighetens envisa förnekande av just föreningsegna grenars existens har lett till domstolsutslag, senast i det så kallade AR 15-målet där Polismyndighetens tolkning ogillades av Högsta Förvaltningsdomstolen (mål 6806-18).

Punkt c fungerar inte så. Det är inte det överordnade förbundet som skriver intyg, det är den lokala föreningen. Det är ju på lokalplanet som all kännedom om medlemmen och hans/hennes aktiviteter finns.