Lagenliga blanketter

 

SVF har tagit fram två blanketter för ansökan respektive föreningsintyg . Dessa är utformade i enlighet med vapenlagstiftningen.

SVF har nämligen länge ansett att de blanketter som Polismyndigheten tillhandahåller inte stämmer överens med vad som anges i vapenlagstiftningen.

Vilka uppgifter en sökande ska lämna framgår av Vapenförordningen 2 kap 6 §. Vilket är detsamma som vapentillståndet omfattar. (Dvs att ändra t.ex. magasinskapacitet påverkar inte vapenlicensen).

Polismyndigheten har inte utfärdat någon särskild Fap för ansökan om vapentillstånd och föreningsintyg på samma sätt som man gjort för Europeiskt Vapenpass, där Fap 553-1 även innehåller de blanketter som erfordras. Det enda man har föreskrivit är i Fap 551-3, 5 kap 7 § (skriven i juni 2016) där man preciserat att den sökande ska använda blankett ”Föreningsintyg för visad skjutskicklighet och aktivt medlemskap” som har beteckningen PM 551.24.

Genom att man inte gett ut en särskild instruktion (verkställighetsföreskrift) med fastställda blanketter kan man ändra sina blanketter efter hand som nya idéer kommer fram. Den blankett man skapat för Föreningsintyg har i skrivande stund utgåvanummer 11.

Polismyndighetens blankett för Föreningsintyg följer inte vapenlagstiftningen. Den är specifikt utformad med tanke på enhandsvapen och för att göra det omöjligt att använda den för föreningsegna grenar. Polismyndighetens åsikt är att föreningsegna grenar inte är tillåtna men detta underkändes av Högsta Förvaltningsdomstolen i mål 6806-18.

De uppgifter Polismyndigheten begär i blanketterna är långt fler än vad som anges i vapenlagstiftningen och långt fler än vad som sedermera anges i licensen. I föreningsintyget begär man också att föreningen ska intyga uppgifter som endast den sökande själv kan veta (och som redan finns i vapenregistret) samt uppgifter som inte är relevanta. 

SVF kommer att ha ett pilotfall där dessa blanketter kommer att användas. Målet är att få det prövat av domstol om Polismyndighetens blanketter står i överensstämmelse med vapenlagstiftningen. Om så ej är fallet får de inte användas. Eller populistiskt uttryckt ”Gäller Vapenlagen och Vapenfördningen även för Polisen? Eller gäller Polisens blanketter över lag?” 

Vi välkomnar naturligtvis ett fall av liknande karaktär men då måste medlemmen vara inställd på att det blir en domstolssak av ärendet och att det kommer att ta lång tid. Till att börja med blir det frågan om Polismyndigheten ska behandla ärendet då inte deras blanketter har använts, därefter kommer frågan om Polismyndighetens blanketter har lagstöd.

SVF har drivit fallet med villkor på ljuddämpare; det tog drygt 1 år innan Kammarrätten i Göteborg satte ned foten och gav SVF rätt. Nu fortsätter det ärendet genom att polisen skrev in det tidigare villkoret som kaliber på licensen, vilket kommer att ta minst 1 år till att få rättat.