Ackreditering med kvalitet

 

För att skytteförbund ska kunna bedriva verksamhet och överleva måste de ha en auktorisation av Polismyndigheten. Myndigheten har inte, trots Regeringens påpekande i propen, skrivit några föreskrifter som förtydligar vad som krävs för att bli auktoriserad. Polismyndigheten vill inte ha detaljregler utan vill kunna neka på grått papper. Vi har också sett att myndigheten glider i sitt uttolkande av vad auktorisation innebär (t.ex. för föreningsegna grenar och föreningsintyg).

Ackreditering är ett bemyndigande eller befullmäktigande att utföra en viss uppgift. Auktorisation är en sorts certifiering eller kompetensklassificering som kan ges till utövare av tjänster där missbruk kan orsaka stor skada hos deras kunder.

En ide är att flytta det hela från Polismyndigheten till SWEDAC, ett nationellt ackrediteringsorgan, och i stället ha en ackreditering av förbunden. SWEDAC har vana och erfarenhet men framför allt, de är oberoende och risken att de blir aktivistiska är betydligt mindre än med Polismyndigheten. SWEDAC ligger under två departement; utrikesdepartementet och näringsdepartementet, och rapporterar till EU- och handelsministern.

Akreditionen baserar sig på en standard, i vissa fall en internationell standard. Sådan standard tas fram gemensamt av marknadens aktörer och SWEDAC (ibland en internationell styrelse). För våra skytteförbund skulle det betyda att de har direktpåverkan på vad ackreditionen omfattar (idag är det Polismyndigheten som mer eller mindre ensidigt har den möjligheten).

En ackreditering är tidsbegränsad och behöver förnyas (3-5 år) men det innebär att man då gör en mer genomgripande revision av den som har ackrediteringen (skytteförbunden), åren däremellan görs mindre revisioner som garanterar att förbunden är OK vad gäller ackrediteringen.

Ändringar i i bakomliggande standard görs öppet och strukturerat, inga plötsliga infall från enstaka tjänstemän som kommer med nya krav. Alla ändringar försiggår med information och lång framförhållning så att tid finns för att anpassa sig till nyheterna.

Man kunde också tänka sig att tillstånd att bedriva vapenhandel, vara vapenreparatör/vapensmed etc som idag kräver tillstånd av Polismyndigheten (med samma problem som ovanstående) även förs in under SWEDAC … att en vapenhandlare måste certifiera sig enligt en viss standard hos ett certifieringsorgan som är ackrediterat av SWEDAC. Med en sådant certifikat får man tillstånd att bedriva handel, reparation, tillverkning etc.

Samma sak här, att den standard som ligger till grund för certifieringen utarbetas mellan certifieringsorganen och marknaden (vapenaktörerna): vad den ska omfatta, vilka krav som ska vara uppfyllda förutom de lagkrav som finns i Vapenlagen och Vapenförordningen. Ett exempel är vapenförvaring hos en handlare. Som det är idag vet vi av erfarenhet att Polismyndigheten ändrar sin tolkning och plötsligt är inte den i mer än 10 år accepterade förvaringen godkänd längre och kräver stora summor att uppgradera.

Om arbetet började idag att flytta ansvaret från Polismyndigheten till SWEDAC skulle det kunna vara klart om ca 5 år. Det ska tas fram relevant standard som alla är nöjda med, utbildas revisorer som kan sin sak. Det tar idag ca 2 - 3 år för en revisor att bli fullt godkänd för att få genomföra en revision för en standard och på egen hand ge rekommendation till ett certifikat eller akreditation.

Det handlar således inte längre om en godtycklig lekstuga för en aktivitisk myndighet.

Vad gäller besiktning och godkännande av skjutbanor skulle man kunna göra på samma sätt, att det är ett certifieringsorgan som certifierar att banan uppfyller en standard som utarbetats (det kan ju till och med vara en internationell standard) och utan certifikat får inte banan användas.

OM detta genomförs skulle det inte bli billigare för organisationer eller företag att ackreditera eller certifiera sig, men tryggheten att inte ha dessa aktivistiska tjänstemäns nyckfulla infall som styrande borde överväga, och möjligheten att i förväg kunna påverka reglerna är en klar fördel.

Endast mindre ändringar i Vapenlagen och Vapenförordningen skulle behövas…