Skanåkers krönika: En objektiv myndighet?

 

Enligt Förvaltningslagen ska en myndighet vara objektiv och saklig i sin handläggning av ärenden. Man ska dessutom handlägga dessa ärenden "så snabbt, enkelt och billigt som möjligt" enligt § 7 i samma lag.

Men har vi en objektiv myndighet? Därmed menas att myndighetens tjänstemän tar fram inte bara vad som går emot medborgaren utan också vad som talar till medborgarens fördel.

Det brister stundom när det gäller det senare. I flera fall genom åren har vi märkt att Polismyndigheten inte tar med i ärendet sådant som talar till den sökandes fördel utan tvärtom förtiger detta och till och med utesluter sådan information när ärendet går vidare till förvaltningsdomstol.

Därför är det viktigt att alltid kontrollera vad som har lämnats med i akten när ett överklagat ärende sänds vidare till Förvaltningsrätten. Finns där något som man själv inte har, t.ex. tjänsteanteckningar, så begär ut kopia. Saknas något dokument som man själv har, skicka in det till domstolen.

Det är inte bara underlåtenhet att vara objektiv i sin bedömning av ett ärende. Polismyndigheten går ännu längre. Man arbetar subjektivt, dvs efter en egen agenda som inte står i samklang med det uppdrag man har fått från Riksdagen och Regeringen och som avspeglas i lagstiftningen. Därmed åsidosätter man också legalitetsprincipen.

Det är inte förbjudet för tjänstemän hos våra myndigheter att ha åsikter. Men om man vill tillämpa dessa åsikter som om de vore lag blir det fel. Vill man påverka lagstiftningen får man göra detta på politisk väg och hos vår lagstiftande församling påtala att något i lagtexten borde ändras samt förklara varför. Då går man rätt väg och försöker inte göra om landet till en myndighetsstyrd stat.

Det var exakt detta som hände för några år sedan när Blaser modulsystem började bli populärt. Polismyndigheten påpekade då för Regeringen att det var fullt möjligt att få licens på en gevärsstomme och en extra pipa och sedan sätta ihop dessa till ett sjunde jaktvapen och på så vis kringgå lagstiftningens normalgarderob med 6 vapen som tak. På mindre än 2 månader hade Regeringen fixat ett tillägg i Vapenförordningen att även en stomme skulle räknas som ett vapen.

Det är viktigt att våra domstolar också känner igen sådana tecken på att myndigheten inte arbetar objektivt och sakligt. I den bästa av världar innehåller då domen ett klart ogillande av Polismyndighetens beslut och de motiveringar för beslutet som har presenterats. Men i verkligheten händer det alltför ofta att domstolen bara okritiskt håller med Polismyndigheten trots att man i sitt överklagande har påpekat både lagtext och förarbeten som styrker det man hävdar.

Sådant måste bekämpas och vi kommer inte att förtröttas i vår kamp för att lag ska respekteras!

Hälsningar
Ragnar Skanåker