En match om Benelli MR1

 

Fredag 2016-11-11 var en bemärkelsedag, då gick matchen om Benelli MR1 av stapeln i Förvaltningsrätten i Göteborg.

Polismyndigheten hade mött upp med Peter Thorsell, ansvarig inom Rättsavdelningen, och Lars Henriksson från Tekniska avdelningen. Dessutom hade man ett uttalande från Patrik Hertzman, National Forensic Center (NFC, f,d, SKL) men det berörde möjligheten att göra om AR-15 till automat och var således inte relevant.

Motparter var Toni Celan biträdd av Christian Nordin med sakkunnig Per Arvidsson på FMV via telefon.

Frågan om jäv togs upp. Peter Thorsell har profilerat sig starkt emot halvautomatiska vapen i allmänhet och detta i synnerhet. En myndighets representant ska enligt både förvaltningslag och polislag vara objektiv och granska sig själv ur jävssynpunkt och upprätta diarieförd rapport om detta. Sådan rapport diariefördes först efter 5 månader.

Men huvudfrågan var om Benelli MR1 var lämplig som jaktvapen. Vapnet har konventionellt utseende och magasin för 5 patroner vilket är gränsen för jakt.

Patrik Hertzman har uttalat att vapnet är en förminskad version av Benelli Argo och det är inte ett militärt vapen.

Naturvårdsverket (NVV) har 3 gånger yttrat sig att vapnet är godkänt enligt deras regler.

Per Arvidsson bekräftar också att vapnet inte är militärt. De detaljer som Polismyndigheten anfört har ingen betydelse.

Det man ska pröva är vederbörandes allmänna lämplighet och att han tagit jägarexamen. Frånvaron av jaktkort är inget skäl för avslag på licens.

Polismyndigheten menade sig ha rätt att självständigt avgöra vapens lämplighet. Därvid räknade man upp en mängd hypoteser om vapnets "farlighet", risk för missbruk, etc. Man påtalade att ett 30-skotts magasin till AK5 och AR-15/M16 passar till Benelli MR1 och förevisade överrumplande ett sådant magasin vilket fick Christian Nordin att protestera kraftigt. Även rättens ordförande ansåg att det inte behövdes några åskådningsobjekt och att man i så fall även skulle ha förevisat ett 5-skottsmagasin.

Det påstods också att vapnet lätt kunde byta pipa. Detta vederlades av Per Arvidsson som förklarade att pipbyte var lätt på en kpist men för AR-15 och andra halvautomater krävs både verkstad, rätt verktyg och kunskap, det är inget man gör vid köksbordet.

Viss diskussion om olika typer av ammunition, civil och Nato, och deras precision respektive slitage på vapnet uppstod. Patronen Nato 5.56 är inte tillgänglig för civilt bruk (och militären har en rigorös kontroll att ingen ammunition försvinner) och inte lämplig för vapnets räffelstigning. Vapnets egen kaliber .223 Rem (som är en patron i klass 2) är idealisk, har endast 50% av krutmängden, halva anslagsenergin, ingen rekyl. Alltför snabb eldgivning upp till kanske 100 skott skulle hetta upp vapnets tunna pipa med självantändning som följd. Detta jämfört med t.ex. AK5 där man byter pipa efter ca 200 skott och kyler pipan hela tiden.

Polismyndigheten pekade på två vunna mål i Förvantningsrrätten i Linköping. Christian Nordin kontrade med att i dessa mål hade Polismyndigheten undanhållit NFCs (sina egna experters) uttalanden om vapnet. Man var således inte saklig och objektiv i ärendet.

Polismyndigheten anser att NVVs åsikt endast är ett yttrande och det är Polismyndigheten som tar beslutet.

Märkligt är att det finns en kammarrättsdom där Polismyndigheten har erkänt att vapnet är godkänt och även utfärdat licens. Men därefter har man intagit motsatt ståndpunkt och man visar upp en bild av vapnet som inte stämmer med det vapen som sökts. Polismyndigheten vill se till tryggheten i samhället, att det inte ska få finnas ett större antal kraftfulla halvautomatiska gevär som kan komma på avvägar eller hanteras fel. Således är vapnet olämpligt.

Även frågan om EU:s kommande inskränkningar av halvautomatiska vapen berördes. Där påstod Polismyndigheten att vapen med magasinskapacitet över 12 skott skulle förbjudas men det som Vapenägaren har kunnat finna är en gräns på 20 skott, dock med undantag för skyttar som är medlemmar i en förening som utövar skytte med vapen med såpass stora magasin.

Polismyndigheten fick således inte medhåll vare sig från NVV, NFC eller FMV. Om 4 veckor får vi veta om man får något medhåll från Förvaltningsrätten.

- - - - - - - - - - - -

Det utkristalliserades två olika synsätt på detta vapen. NVV bedömer vapnet så som det saluförs, med 5-skottsmagasin, konventionell kolv, inga militära drag och ej möjligt att från tillverkaren köpa större magasin eller lösa pipor. Polismyndigheten bedömer det som ett bihang till ett 30-skotts AK5-magasin och menar att jägare inte har behov av denna "överkapacitet" och att vapnet därför inte ska tillåtas. Man verkar tolka vapenlagstiftningen som en skyddslagstiftning, vilket den ej är.

Man har tydligen inte kollat om samma eller liknande magasin skulle kunna användas på andra halvautomater. Att bocka till ett magasin är inget under av ingenjörskonst. Men behovet av ett större magasin, som möjligen kunde motiveras för IPSC-skytte, bortfaller eftersom vapnet i sig inte är tillräckligt kraftfullt för IPSC-skytte.

Polismyndigheten är totalt sett emot halvautomatiska gevär för civilt bruk. Sådana ska vara förbehållna polisen och militären. Man ser dem som "självförsvarsvapen" eller "stridskarbiner" med en obehövlig "överkapacitet".