Principer

 

Proportionalitetsprincipen: att åtgärder inte ska gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Enligt denna princip vägs olika intressen mot varandra, t.ex. samhällets krav på säkerhet mot individens rätt till integritet. Det är en rättssäkerhetsprincip som innebär att det ska råda balans mellan mål och medel.

Subsidiaritetsprincipen: att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt. Principen används för att avgöra om en fråga ska beslutas på EU-nivå eller i medlemsländerna. Tillämpas på områden där medlemsländerna och EU har delad befogenhet att fatta beslut.