Polismyndighetens svar ...

 

Myndigheten är till största delen positiv till förslaget och vi saxar ur texten:

Utvecklad och enhetlig registrering gör det lättare för medlemsländerna att förebygga och bekämpa olaglig handel med skjutvapen. Det är viktigt att kontrollen över vapen med stor eldkraft förstärks. Man ser också positivt på en mer ingående märkning av skjutvapen och att krav på att vapenhandlares och vapenmäklares försäljning/förmedling ska omfattas av de nationella registren. Förbättrad vapeninformation och -kontroll innebär ökade möjligheter för polisen att utreda gränsöverskridande brottslighet med skjutvapen. Det är angeläget att utveckla och förbättra informationsutbytet gällande skjutvapen inom EU.

En skärpt reglering av t.ex. internethandel är viktig för att motverka olagliga vapenöverlåtelser. Det finns särskilda dolda marknadsplatser på Internet där illegala vapen saluförs. Köpare i Sverige har där skaffat automatvapen och enhandsvapen som sedan smugglats in bland andra varor.

Om distanshandel ska tillåtas ska det vara krav på tillstånd för verksamheten.

Förbud mot halvautomatiska vapen tillstyrks men formuleringarna är otydliga. Vapnets konstruktion, funktion och verkningsgrad bör bedömas snarare än utseende. Det måste framgå att det är särskilt kraftfulla och farliga halvautomatiska gevär med omotiverat hög eldkraft som ska förbjudas.

Sådana halvautomatiska gevär är mer attraktiva vid grova brott än traditionella jakt- eller sportskyttegevär. Med stora magasin kan en psykiskt instabil person åstadkomma stor skada.

Polismyndigheten anser att svensk lagstiftning är alltför generellt utformad vilket ger tolkningsproblem och många överklagade beslut om avslag p.g.a. diskussion om vapens bristande lämplighet. Polismyndigheten har konsekvent hävdat att de mest kraftfulla halvautomatiska gevären inte ska tillåtas för enskilt innehav. En omotiverat hög eldkraft i relation till ändamålet med innehavet innebär att vapnen inte kan anses vara lämpliga för sitt ändamål enligt 2 kap 5 § andra stycket Vapenlagen.

Myndigheten avstyrker förslaget om generell femårslicens. Nyttan kommer inte att uppväga den stora arbetsbelastningen. Man vill i stället ha regelbunden kontroll av lämpligheten. Skulle detta ändå gå igenom önskar man begränsning till enhandsvapen och halvautomatiska kulgevär.

Myndigheten anser det angeläget att även samlare inkluderas i Vapendirektivet och att deaktiverade vapen omfattas och att ägarbyte registreras. Deaktiverade vapen i kategori A bör vara förbjudna för privat innehav.

Ljuddämpare bör inkluderas i Vapendirektivet och alla medlemsländer behöver vidta åtgärder som förhindrar att larm-, signal- och livräddningsvapen omvandlas till verkliga skjutvapen. Detta kommer inte att medföra något merarbete i Sverige men bör ge positiva effekter i resten EU.

- - - - - - - - -

Som synes medger Polismyndigheten att man sätter sig över svensk lagstiftning genom att själv bestämma vilka vapen som ska anses lämpliga för sitt ändamål. Det är en befogenhet man påtagit sig själv, man har inte fått något uppdrag från Riksdagen/Regeringen att avgöra detta.

Hög eldkraft är detsamma som stort magasin och möjlighet att snabbt avlossa många skott. I vissa skyttegrenar, t.ex. IPSC-skytte, är stort magasin en fördel. Stort magasin är heller inte förbjudet för målskjutning. Bestämmelser om begränsad magasinsstorlek finns endast för jakt.