EU:s vapenklasser

 

Dessa finns i Bilaga 1 till Vapendirektivet 91/477/EEG med ändringar i Direktiv 2008/51/EG och texten lyder:

- - - - - - - - - - - - - - - -

I. I detta direktiv avses med vapen:

- alla skjutvapen som definieras i artikel 1 i direktivet

- andra vapen än skjutvapen såsom dessa definieras i den nationella lagstiftningen.

II.I detta direktiv avses med skjutvapen:

A. Alla föremål som faller inom någon av följande kategorier, med undantag av föremål som motsvarar definitionen men som utesluts av någon av anledningarna i avsnitt III

Kategori A, förbjudna skjutvapen

1. Explosiva militära missiler och startlavetter

2. Automatiska skjutvapen

3. Skjutvapen maskerade som andra föremål

4. Ammunition med kroppsskyddspenetrerande projektiler, explosions- eller brandprojektiler och projektiler för sådan ammunition

5. Pistol- och revolverammunition med utvidgande projektiler och projektiler för sådan ammunition, med undantag för de fall då de ska användas till sådana vapen avsedda för jakt eller målskjutning som innehas av personer med rätt att bruka dem

Kategori B, skjutvapen för vilka det krävs tillstånd

1. Halvautomatiska eller repeterande korta vapen

2. Korta vapen med enkelskott med centralantändning

3. Korta vapen med enkelskott med kantantändning, vars totala längd är mindre än 28 cm

4. Halvautomatiska långa skjutvapen, vars magasin och patronläge tillsammans kan innehålla mer än tre skott

5. Halvautomatiska långa skjutvapen vars magasin och patronläge tillsammans inte kan innehålla mer än tre skott och där laddningsmekanismen kan tas bort eller det inte är uteslutet att vapnet med hjälp av vanliga verktyg kan omändras på sådant sätt att magasin och patronläge tillsammans kan innehålla mer än tre skott

6. Repeterande och halvautomatiska långa skjutvapen med slätborrade lopp som inte överstiger 60 cm i längd

7. Halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism

Kategori C, skjutvapen som ska anmälas

1. Repeterande långa skjutvapen andra än de som står upptagna i kategori B punkt 6

2. Långa skjutvapen med räfflade lopp för enkelskott

3. Halvautomatiska långa skjutvapen som inte omfattas av kategori B punkt 4-7

4. Korta vapen för enkelskott med kantantändning vars totala längd inte är mindre än 28 cm

Kategori D, andra skjutvapen

Enkelskotts långa skjutvapen med slätborrade lopp

B. Varje vital del av sådana skjutvapen: slutstycket, patronläget och pipan till ett skjutvapen tillhör som separata delar samma kategori som det skjutvapen de är eller är tänkta att vara monterade på.

III. Definitionen av skjutvapen ska i denna bilaga inte omfatta föremål som stämmer med definitionen men som

a) har gjorts definitivt obrukbara genom åtgärder som medför att skjutvapnets väsentliga delar gjorts definitivt oanvändbara och omöjliga att avlägsna, ersätta eller ändra för någon som helst återanvändning av skjutvapnet.

Medlemsstaterna ska låta en behörig myndighet kontrollera de åtgärder som avses i a) för att göra skjutvapen obrukbara, för att på detta sätt säkerställa att de ingrepp som görs i ett skjutvapen medför att det aldrig kan användas på nytt. Medlemsstaterna ska föreskriva att det i samband med denna kontroll utfärdas ett intyg eller annan handling av vilken det framgår att skjutvapnet är obrukbart eller att vapnet förses med en väl synlig märkning i detta syfte. Kommissionen ska, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13a.2 i direktivet, utfärda gemensamma riktlinjer om standarder och teknik för deaktivering för att se till att de skjutvapen som gjorts obrukbara aldrig kan användas på nytt.

b) är gjorda för larm, signalering, livräddning, djurslakt eller harpunfiske eller för industriellt eller tekniskt bruk, förutsatt att de bara kan användas i ett sådant syfte

c) betraktas som antika vapen eller reproduktioner av sådana, om dessa inte har inkluderats i de föregående kategorierna och är föremål för nationell lagstiftning.

I avvaktan på samordning inom gemenskapen får medlemsstaterna tillämpa sin nationella lagstiftning på skjutvapen i detta avsnitt.

IV. I denna bilaga avses med

a) korta vapen: ett skjutvapen med en pipa som inte överstiger 30 cm eller vars totala längd inte överstiger 60 cm

b) långa vapen: alla skjutvapen som inte är korta vapen

c) automatvapen: ett skjutvapen som laddar om automatiskt varje gång ett skott avfyras och som kan avfyra mer än ett skott med ett tryck på avtryckaren

d) halvautomatiskt skjutvapen: ett skjutvapen som laddar om automatiskt varje gång ett skott avfyras och som bara kan avfyra ett skott med ett tryck på avtryckaren

e) repeterande skjutvapen: ett skjutvapen som efter att ett skott har avfyrats är avsett att laddas om fråm ett magasin eller cylinder med hjälp av ett manuellt tillvägagångssätt

f) skjutvapen för enkelskott: ett skjutvapen utan magasin som laddas för varje skott genom att man manuellt sätter in ett skott i patronläget eller i ett laddningsutrymme där pipan bryts

g) ammunition med kroppsskyddspenetrerande kulor: ammunition för militärt bruk där kulan är försedd med mantel och har en massiv hård kärna

h) ammunition med explosiva projektiler: ammunition för militärt bruk där projektilen innehåller en laddning som exploderar när den stöter emot något

i) ammunition med brandprojektiler: ammunition för militärt bruk där projektilen innehåller en kemisk blandning som börjar brinna vid kontakt med luften eller vid anslaget.