Förvaringen var "godkänd" ...

 

Hans vapenförvaring inspekterades i november 2011 och befanns vara helt i sin ordning. Han hade mer än 20 poäng fördelat i 3 godkända säkerhetsskåp och klass 3 säkerhetsdörr. Kommentaren i inspektionsprotokollet var "bra och ordentlig förvaring".

I augusti 2015 i samband med att han sökte förnyad licens på ett vapen fick han krav på sig att skaffa värdeskåp enligt EN 1143-1 Grade 3.

I sitt svarsbrev påpekade vapenägaren att hans totala poäng som kvalificerade för värdeskåp var 24 och inte 31. Han hade nämligen flera vapen med modellår före 1890 och dessa kvalificerar inte för annat än säkerhetsskåp.

Han påpekade också vad man sagt vid den tidigare inspektionen om att han hade "bra och ordentlig förvaring" och betecknade detta som ett gynnande myndighetsbeslut.

Han har ytterdörr klass 3 med portkod, bor på 8:e våningen utan balkong. Ingen kan således ta sig in varken fönster- eller dörrvägen. Han är pensionär och så gott som alltid hemma och han har en pålitlig vakthund. Sammanlagt ansåg han att detta vägde tyngre än ett allmänt råd i Rikspolisstyrelsens Fap 551-3.

Polismyndigheten tog sig en funderare och meddelade ett beslut i september 2015. Man kom fram till att vapenägarens förvaring i 3 godkända säkerhetsskåp uttryckligen hade godkänts av Polismyndighetens representant vid inspektionen i november 2011. Därför ansåg man inte att det förelåg några sådana säkerhetsskäl att det fanns anledning att frångå ett gynnande myndighetsbeslut.

Detta är första gången som det accepteras att man förvarar sina vapen med totalt över 20 poäng i flera godkända säkerhetsskåp. Dvs det som också hävdas vara helt i enlighet med vapenlagstiftningen enligt Kammarrätten i Göteborg i dom av 2007-05-09 i mål 3508-06.

Men han hade också kunnat åberopa att han omöjligen kunde uppfylla ett sådant krav. Den som bor i 8:e våningen i ett hyreshus får inte värdens tillstånd att släpa upp ett tungt värdeskåp i huset eftersom skåpets vikt äventyrar byggnadens konstruktion. Det blir således omöjligt för vapenägaren att uppfylla Polismyndighetens krav även om han så gärna ville ... och i och med detta saknar Polismyndigheten möjlighet att ställa ett sådant krav. Man måste nämligen ha en rimlig chans att uppfylla ett krav.

Detta har konstaterats i ett av SVF:s "fall" där Polismyndigheten försökte få en vapenägare åtalad för att han inte hade skaffat ett värdeskåp och tagit upp det till 4:e våningen i ett hyreshus. Åklagaren lade ner fallet.