Rekordsnabb remiss, axplock

 

Redan innan Justitiedepartementet sände ut ändringsförslaget på remiss till 49 instanser hade förslaget orsakat en hel del kritiska tidningsskriverier. Det man främst reagerade emot var att förslaget var otydligt och oskickligt formulerat vilket öppnade för en mängd godtyckliga tolkningar. Dessutom ville förslaget ge sken av att vara ett led i kampen mot terrorism och organiserad kriminalitet men den enda effekten av de flesta förslagen skulle vara att begränsa möjligheterna för laglydiga jägare, skyttar och samlare.

Justitiedepartementet skickade ut remissen 2015-12-11 och ville ha in svaren per mail och brev senast 2016-01-05. Ser man då att däremellan kommer en lång rad helger förstår man att detta var en alltför knapp svarstid. Någon enstaka organisation begärde och fick utökad tid och många har i skrivande stund inte svarat ens, däribland flera statliga myndigheter som har skyldighet att svara.

Men från sådana organisationer som sysslar med jakt, skytte eller historiskt vapensamlande har det kommit in mycket kritiska svar. Dessutom har rekordmånga föreningar och privatpersoner sänt in remissvar. Detta visar att EU:s förslag har slagit an strängar djupt inne i den svenska folksjälen där t.ex. jakten är fast förankrad.

Det som främst har fått Vapensverige att se rött är:

1. De luddiga och ospecificerade förslagen om förbud mot halvautomatiska vapen där man t.ex. tagit ett så subjektivt kriterium som "utseende" till skiljelinje

2. Krav på obligatorisk läkarundersökning (som även den är luddig och ospecifik) var gång man söker licens

3. Krav på femårslicenser på alla vapen

4. Förbud mot distansavtal vilket i högsta grad skulle drabba ett såpass glest befolkat land som Sverige

5. Förbud mot vapeninnehav för personer under 18 år vilket skulle drabba gymnasier för skytte och jakt

6. Ljuddämpare ska likställas med vapen (vilket är fel eftersom den inte behövs för att avfyra ett vapen)

7. Krav på destruktion av helautomatiska vapen vilket skulle drabba både skyttar och samlare /museer.

Det är inte ens antytt hur en sådan destruktion skulle finansieras och detta går tillbaka till att EU-Kommissionen inte har bekvämat sig att göra en konsekvensutredning, något som föreskrivs i EU:s egna stadgar. Man har skyllt på brådska men så bråttom är det inte, en lagstiftningsprocess tar sin tid, särskilt om man har presenterat ett illa underbyggt förslag som kommer att generera långa diskussioner.

Det hör till saken att EU:s egna utredningar visar att det inte är de legala vapnen som är problemet utan de illegala. En strålande slutsats som man dock därefter sopar under mattan och i stället drar fram det gamla välkända mantrat att det är de legala vapenägarna som förser de kriminella med vapen. En ren lögn, när man vet att det väller in utrangerade men fullt fungerande Kalashnikovs från Ryssland in i EU till den svarta marknaden.

Inom de som sysslar med vapen (organisationer för jakt, skytte, samlande) har förslagen mött stark kritik. Man konstaterar att de flesta förslagen inte har ett dugg med bekämpande av terrorism och kriminalitet att göra utan riktar in sig helt på att begränsa möjligheterna för legala vapenägare. Den falang inom EU-Kommissionen som har drivit frågan uppfattas som starkt vapennegativ och nästintill som terroristernas köpta lakejer.

Även Försvarsmakten är starkt kritisk till vad man uppfattar som helt onödiga inskränkningar. Att man ger sig på vapen för jakt och skytte är helt onödigt eftersom dessa vapen aldrig utgör något problem i samhället. Det gör däremot de illegala vapnen och det är där man borde lägga sitt krut.

Försvarsmakten är beroende av de frivilliga försvarsorganisationerna för att vidmakthålla personalens skjutskicklighet. Detta har Försvarsmakten inte råd att göra på egen hand.

Skytteförbundet IPSC Sverige, som skrivit ett långt och tekniskt mycket välmotiverat remissvar, pekar på att deras verksamhet skulle helt försvinna om man inför ett förbud emot halvautomatiska vapen.

IPSC-skytte är en i Europa mycket populär skyttegren som är på stark frammarsch så förslaget har väckt stor ilska även i länder som t.ex. Tyskland, där sporten är mycket populär.

Om IPSC-skytte skulle försvinna skulle detta också drabba Försvarsmakten. Det finns nämligen planer på att göra även IPSC Sverige till en frivillig försvarsorganisation. Det kvalificerade skytte som IPSC Sverige utövar skulle i högsta grad vara till gagn för Försvarsmakten.

Svenska Jägareförbundet avgav ett yttrande tillsammans med fyra skytteförbund. Förbunden kritiserar avsaknaden av konsekvensanalys och påpekar att konsultation endast har skett angående deaktivering av vapen som redan är en beslutad förordning inom EU. Under de 2 år EU-Kommissionen har arbetat med frågorna sedan 2013 har man haft god tid att göra en konsekvensutredning och deras ursäkt att frågan varit av så akut karaktär att man inte hunnit är inte trovärdig.

Förbunden anser att förslaget ska dras tillbaka och göras om. Då ska man också beakta proportionalitetsprincipen och subsidiaritetsprincipen.

Att EU-Kommissionen i sitt förslag till förbud mot halvautomatiska vapen tar upp magasinskapacitet bäddar för otydlighet som är subjektiv och rättsosäker.

Att förbjuda distanshandel med vapen för privatpersoner saknar proportionalitet. Då skulle all kontakt per telefon, brev, SMS, fax, annons etc vara förbjudet för privatpersoner (men däremot tillåtet för vapenhandlare). Inga fakta finns som tyder på att handel med legala vapen över nätet skulle vara ett problem i Sverige. Om handeln är gränsöverskridande krävs det hur som helst särskilda tillstånd så detta är också reglerat.

Förbud för unga under 18 år att äga vapen drabbar också snett. EU-Kommissionen föreslår att dessa ungdomar ska kunna inneha vapen men inte förvärva dem. En omöjlighet i Sverige eftersom vi inte kan inneha ett vapen utan att först förvärva det.

Förslaget om 5-årslicenser är otydligt och visar inte vilka vapen som avses. Inga skäl anförs heller. Förslaget skulle innebära en utökad byråkrati och i Sverige har vi redan sett exempel på detta med de 5-årslicenser vi har. Förslaget saknar proportionalitet.

Förslaget om läkarkontroller är också luddigt. Det kan inte anses som ett gränsöverskridande problem och strider därmed emot subsidiaritetsprincipen. Läkares anmälningsplikt av patienter som är olämpliga som vapeninnehavare skulle vara bättre.

Förslaget att göra ljuddämpare till "väsentlig vapendel" är tekniskt felaktigt. Ljuddämpare behövs inte för att avfyra ett vapen. Förslaget utgår dessutom från det vapen ljuddämparen ska monteras på vilket är missvisande eftersom det är gängans mått och kalibern som avgör till vilket vapen ljuddämparen passar. EU-Kommissionen har också påstått att deras förslag är motiverat av FN:s vapenprotokoll vilket är fel och sannolikt beror på en felaktig språklig tolkning av Artikel 3b i FN:s vapenprotokoll.

Därefter har Svenska Pistolskytteförbundet kompletterat med en egen skrivelse där Förbundet reagerat emot att EU-Kommissionen skrivit att somliga halvautomatiska vapen lätt kan konverteras till automatvapen. "Lätt" är en subjektiv bedömning men det skulle kunna tolkas som de flesta enhandsvapen som används för sportskytte, dvs grunden för Förbundets verksamhet.

Likaså säger EU-Kommissionen att vissa halvautomatiska vapen är "väldigt farliga" eftersom deras patronkapacitet är hög. "Hög" är inte heller definierat men eftersom många halvautomatiska vapen har utbytbara magasin kan texten omfatta i princip alla halvautomatiska vapen för sportskytte.

Dessa skrivningar är oklara och bygger på en felaktig uppfattning hos EU-Kommissionen: vapen, oavsett kapacitet och funktion, är inte farliga i sig själva. Farligheten beror på vem som hanterar vapnet. Detta gäller även andra föremål, t.ex. knivar, yxor eller personbilar.

EU-Kommissionens förslag riktar in sig enbart på legala vapenägares innehav. Det kommer inte att påverka kriminella aktörers användning av illegala vapen. Förslagen brister i proportionalitet.

Att förbjuda anskaffning och innehav av vapen i kategori A (helautomatiska vapen) vänder Förbundet sig emot. Idag tillåts medlemsländerna sådant innehav om ordning och säkerhet kan garanteras. Ett förbud slår emot Förbundets roll som frivillig försvarsorganisation. Risken blir ännu större om 80% av vapnen i kategori B skulle överföras till kategori A.

Femårslicenser på alla vapen skulle innebära kraftiga personalökningar både inom myndighet och domstolar. Förslaget strider mot proportionalitetsprincipen.

Totalförbud och konfiskation av "halvautomatiska vapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism" kan beröra nästan alla halvautomatiska vapen inklusive moderna pistoler. Att basera ett totalförbud på att något "liknar" något helt annat utan att ha det senares egenskaper är främmande för svensk lagstiftning och rättstradition. Kosmetiska egenskaper kan inte ligga till grund för förbud eller konfiskation.

Med en sådan tolkning skulle t.ex. pistol Glock 17 (som inom Försvarsmakten benämns pistol m/88) bli förbjuden ...

EU-Kommissionens förslag är att deaktiverade vapen ska tillhöra kategori A trots att deaktiveringen ska vara permanent och omöjlig att återaktivera. Samtidigt skulle repliker vara tillåtna men anmälningspliktiga (kategori C5). Detta är ologiskt.

Svenska Mångkampsförbundet påpekar att förslaget inte kan väntas ha någon effekt mot kriminellas och terroristers vapenhantering men får mycket allvarliga konsekvenser för svensk idrott. Hade man gjort en konsekvensutredning hade man insett detta.

Förslaget är inte proportionerligt eller rättssäkert. Det strider mot tillgänglig forskning samt mot den utvärdering av direktivet som EU gjorde 2014. Kommissionen borde ha förstått att deras förslag inte var ändamålsenliga.

Även detta Förbund anger att förslaget inte torde ligga inom EU:s kompetens enligt subsidiaritetsprincipen.

Deaktivering och destruktion av museivapen och vapen för samling i kategori B7 respektive kategori A innebär förstörelse av en del av vårt kulturarv. Något motiv anges inte utom att sådana vapen hypotetiskt skulle kunna användas i kriminella sammanhang. Det finns inte stöd i någon forskning för att museivapen skulle vara attraktiva för kriminella.

EU-Kommissionen har också föreslagit att de skulle få ett utökat mandat i vapenfrågor. "Med tanke på kvaliteten i beredningen av nu föreliggande förslag, där bland annat konsekvensanalyser saknas och de förslag som lagts i delar är omöjliga att uttyda innebörden av vore det olämpligt att ge Kommissionen utökade mandat i denna fråga" säger man på Förbundet.

Även Kommissionens förslag om gemensamma register över vapenägare får kritik. Det löser inget känt problem men skapar nya. Riskerna för intrång är avsevärt större än den oklara nyttan och strider därmed mot proportionalitetsprincipen.

Att förbjuda vapen för personer under 18 år saknar relevant koppling till bekämpning av terrorism och kriminellas hantering av illegala vapen. Förslaget strider enligt Förbundet mot både proportionalitets- och subsidiaritetsprincipen.

Svenska Svartkruts Skytte Federationen ansluter sig till det svar som getts av Svenska Jägareförbundet och fyra skytteförbund.

Ett förbud mot distanshandel skulle drabba särskilt hårt eftersom både skyttar och handlare för svartkrutsvapen är spridda över hela landet.

I princip anser Federationen att förslaget är oproportionerligt och att resurserna ska koncentreras mot de illegala vapnen och de kriminella.

Svenska Armborst Unionen menar att det handlar om okunskap och förhastade skrivningar samt tar upp en intressant aspekt. I den svenska texten inkluderar ordet "skjutvapen" även armborst. Kategori A omfattar "ammunition med kroppsskyddspenetrerande projektiler" och därmed ligger armborstspetsar i riskzonen att klassas till kategori A. På medeltiden togs många spetsar fram just i syftet att penetrera kroppsskydd som harnesk och ringbrynjor. Sådana kroppsskydd som polis eller militär ofta använder idag är inte gjorda för att stoppa ett långt spetsigt föremål som en spik eller en spets som liknar dessa medeltida pilspetsar. Dagens pilbågar och armborst ger dock inte den energi som krävs men frågan kvarstår om projektilen inte är kroppspenetrerande även om vapnet inte klarar av att skjuta det?

För övrigt välkomnar Unionen en harmonisering av synen på vapen och licenser. I Sverige har vi licens på armborst men de flesta länderna i EU har inte det.

Unionen betonar vikten av att förhindra och försvåra den illegala handeln och användningen av vapen men konstaterar att förslaget framför allt drabbar och försvårar den lagliga verksamheten. Såvitt man vet har inget lagligt licensbelagt armborst använts i någon form av brott, vare sig i Sverige eller i EU.

Svenskt Forum, en oberoende sammanslutning av företag och organisationer för jakt, skytte och vapenfrågor, säger kort och koncist att "förslaget bör återkallas då relevant konsekvensanalys saknas och proportionaliteten mellan effekterna av föreslagna ändringar för den legala vapenhanteringen och Kommissionens mål och syften med förslaget starkt kan ifrågasättas."

Naturvårdsverket, den myndighet i Sverige som har att bedöma vilka vapen som får användas för jakt, är också kritisk i sitt remissvar. Verket konstaterar att syftet sägs vara att bekämpa illegal handel med skjutvapen, terrorism och kriminalitet men de flesta av de föreslagna ändringarna är otydligt formulerade och dåligt motiverade.

Det ska inte vara ett halvautomatiskt vapens utseende utan dess funktion som styr ett eventuellt förbud. Påverkan på jakt och viltvård är stor och förslaget är inte formulerat på ett tydligt och rättssäkert sätt.

Inget av förslagen skulle bidra till minskad illegal användning av skjutvapen men skulle däremot orsaka stora kostnader för administration. Det är heller inte angivet om de föreslagna hälsokontrollerna skulle belasta sjukvården, polisen eller vapenägaren/sökanden.

Om distanshandel skulle förbjudas skulle dagens väl fungerande vapenauktioner inte längre vara möjliga.

Brottsförebyggande rådet (Brå) säger i sitt remissvar att man inte har några invändningar mot ett skärpt direktiv enligt det remitterade förslaget men man tillägger också att direktivet har i huvudsak betydelse för hanteringen av legala skjutvapen och det är mycket få legala vapen som används vid brott med skjutvapen med dödlig utgång.

Brå ställer sig således tveksamt till om de föreslagna skärpningarna, på kortare sikt, kommer att ha önskad effekt på den mycket allvarliga brottslighet som beskrivs som motiv och skäl till förslaget.

Tullverket är positivt till att reglerna för vapenkontroll inom EU harmoniseras och att rätten för civila att inneha halvautomatiska vapen begränsas.

Larm- och signalvapen kan importeras till EU från tredje land. Dessa är enkla att konvertera till riktiga vapen och används ofta av kriminella. Det är positivt att Vapendirektivet föreslås omfatta även sådana vapen så att de inte blir lika lättillgängliga på marknaden inom EU. I Sverige klassas dock start- och signalvapen som laddas med patroner som skjutvapen.

Tullverket vill få ta del av det förbättrade informationsutbytet där nationella vapenregister kommunicerar på EU-nivå. Man bör även få tillgång till vapenhandlares och vapenmäklares register genom de nationella vapenregistren.

Jägarnas Riksförbund anför alla ovan angivna argument och säger att förslaget helt missar målet och behöver göras om. Det underminerar Kommissionens trovärdighet då det enbart slår mot laglydiga medborgare, orsakar kostsam administration och inte påverkar terrorismen.