När femåring går ut ...

Vi brukar säga att vi söker förnyad femårslicens men rent juridiskt gör vi inte det. Vi söker nämligen en helt ny licens på vapnet.

Det finns några alternativa scenarier men antingen vill du söka en ny femårslicens på vapnet eller vill du sälja d et. (Vill du skrota vapnet behöver du inte läsa vidare.)

A:  du vill söka en ny femårslicens

1.  I bästa fall får du en påminnelse från Polismyndigheten 3 månader innan sista giltighetsdag att din licens kommer att gå ut inom kort. Men pass på, en del polismyndigheter har börjat strunta i detta (trots att det är en rekommendation från f.d. Rikspolisstyrelsen).

Kom ihåg att det är DITT ansvar att bevaka när din licens är på väg att gå ut!

2.  Skicka in en ny ansökan MINST 4 veckor innan den gamla licensen går ut. Då förlängs automatiskt den gamla licensens giltighetstid fram tills dess att ditt kommande beslut från din polismyndighet har vunnit laga kraft.

Ta med så många bevis på aktivitet som du har (resultatlistor från externa och interna tävlingar, utdrag ur närvarologg etc). OK, krav på tävlingsdeltagande har inte lagstöd eftersom vapenlagstiftningen inte innehåller något krav på tävlingsdeltagande men domstolarna har hållit med polismyndigheterna om att även tävlingsdeltagande är ett av flera sätt att bevisa sin aktivitet.

På det nya föreningsintyget finns särskilda kryssrutor för detta.

3.  Om du får licens är allt OK. Men om du inte beviljas licens utan får ett avslag, gör så här:

4.  Överklaga till Förvaltningsrätten. Du har 3 veckor på dig från det att du har erkänt mottagandet av beslutet (eller 2 + 3 veckor från beslutsdatum om du har förenklad delgivning).

5.  Får du rättelse i Förvaltningsrätten, bra. Men då kommer säkerligen Polismyndigheten att överklaga. 

Får du inte rättelse i Förvaltningsrätten ska du själv överklaga till Kammarrätten. Man får begära prövningstillstånd och i bästa fall beviljas detta.

6.  Får du rättelse i Kammarrätten, bra. Det är inte troligt att Polismyndigheten överklagar till Högsta Förvaltningsdomstolen (där man också måste begära prövningstillstånd).

Får du inte rättelse i Kammarrätten ska du själv överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen. Du kommer inte att få prövningstillstånd MEN DU VINNER TID.

Fram tills att Högsta Förvaltningsdomstolen har sagt sitt har ännu inte Polismyndighetens beslut vunnit laga kraft och din licens är fortfarande förlängd.

7.  NU tar du kontakt med din vapenhandlare som ”köper in” vapnet. Så snart handlaren har rapporterat in ”köpet” söker du en ny licens, med handlaren som överlåtare.

Eftersom du hela denna tid har haft giltig/förlängd licens har du kunnat vara aktiv och samla på dig bevis på aktivitet. Då blir det svårt för Polismyndigheten att neka ny licens.

B:  du vill sälja ditt vapen

1.  En del polismyndigheter säger att du bara ska avvakta att din köpare får sitt beslut, dvs att du ska ha kvar vapnet hemma under tiden. Detta är FEL. Du får inte ha vapnet kvar hemma efter det att licensens giltighetstid har gått ut. Kontakta därför din handlare innan licensen går ut.

2.  För att undvika att Polismyndigheten drar ut på din köpares handläggningstid så mycket att din licens under tiden hinner gå ut bör du redan på ett tidigt stadium kontakta din vapenhandlare som ”köper in” vapnet.

Din köpare anger då din vapenhandlare som överlåtare av vapnet.

Detta för att undvika att du ska bli åtalad för vapenbrott när licensen går ut och din köpare ännu inte har fått sin licens (eller sitt avslag). 

Det är bara när du själv söker ny licens som den gamlas giltighetstid automatiskt förlängs.

C:  du vill söka ny licens men missar att göra det minst 4 veckor innan din licens går ut

1.  En del polismyndigheter hävdar att du då inte ens har rätt att söka ny licens på vapnet. Denna uppfattning delar vi på SVF inte. Du har rätt att söka men din nuvarande licens giltighetstid förlängs inte automatiskt.

Du har också rätt att sälja vapnet.

2.  Därför är det bättre att du redan nu kontaktar din vapenhandlare och ”säljer” vapnet till handlaren innan din egen licens går ut. Så snart handlaren har rapporterat in köpet söker du ny licens, nu med handlaren som överlåtare.

D:  du missar att söka ny licens och din gamla licens har gått ut

1.  Du är fortfarande juridisk ägare till vapnet. Äganderätten är grundlagsskyddad och det kan inte Polismyndigheten ändra på.

Men frånvaron av giltig licens gör att du inte får förvara vapnet hemma utan får lämna in det till Polismyndigheten för förvaring.

Om det handlar om ett par dagar endast kan kanske din vapenhandlare hjälpa dig ändå… I sådant fall söker du ny licens med handlaren som överlåtare. Samma sak om du vill sälja vapnet. 

2.  Acceptera INTE Polismyndighetens generösa erbjudande att du ska slippa åtal för vapenbrott om du frivilligt lämnar in vapnet för skrotning. Polismyndigheten har inte rätt att begära in vapnet för skrotning, detta finns det domstolsbeslut på.

Du förlorar äganderätten till vapnet endast om en domstol förklarar vapnet förverkat och det kan ske endast om du åtalas för vapenbrott. De fall vi hittills haft har inte lett till fällande dom, inte ens till åtal.

Polismyndigheten har skyldighet att lösa in vapnet men det säger man inte, man försöker i stället få det att framstå som att det är du själv som har begärt att vapnet ska skrotas. 

E:  gamla ansökningar som ännu inte hunnit bli färdigbehandlade

Så länge inte Polismyndighetens beslut har vunnit laga kraft gäller det inte. Du är laglig ägare till vapnet och har rätt att sälja det.

Vapenlagstiftningen kräver inte att en säljare ska ha giltig licens för vapnet.

Ta kontakt med din vapenhandlare.

Vissa polismyndigheter kan vilja göra gällande att du skulle ha sålt vapnet t.ex. inom 4 veckor efter deras beslut, men det finns inte lagstöd för detta. Du har rätt att överklaga beslutet och få besked om utgången av ditt överklagande innan du nödgas sälja vapnet.

Vi hjälper till med skrivelser till polis och domstol och vi kan tipsa om vapenhandlare om du inte själv har någon bra kontakt. Om du vill skriva själv kan du hitta en mängd matnyttigheter på vår hemsida. 

S P R I D   I N F O R M A T I O N E N  !!!