SOU 1989:44 om inspektion

 

På sid 181-183 behandlas polisens möjligheter till kontroll av vapenförvaringen och man berättade om ett ärende där en vapenägare hade fått sina vapen omhändertagna eftersom polismyndigheten ansåg hans förvaring bristfällig. Man krävde en bättre förvaring (detta var dock långt innan säkerhetsskåp blev obligatoriska) och man krävde att få inspektera förvaringen innan man lämnade tillbaka vapnen.

Vapenägaren instämde inte utan anmälde saken till JO som visserligen kritiserade dröjsmålet men ansåg det acceptabelt att vapenägaren skulle låta polismyndigheten få besiktiga förvaringen "för att undvika att onödigt stränga och för vapeninnehavaren kostsamma förvaringsföreskrifter utfärdas". Dock påpekades att polismyndigheten inte kunde göra denna besiktning mot vapenägarens vilja, om det inte fanns misstanke om brott.

Detta visar att det var själva förvaringsinrättningen som skulle inspekteras, inte innehållet i densamma. Den gången blev det inte infört någon inspektionsrätt i lagstiftningen, inte heller föreslogs det i proposition 1990/91:130 (s 43) eller i proposition 1995/96:52. Denna rätt kom först år 2000 när godkända säkerhetsskåp infördes.

Men det är uppenbart att man hela tiden har syftat på att det är själva skåpet som ska inspekteras. Inte innehållet i skåpet.