MSB om ammo

 

När MSB-Myndigheten senast ändrade sina regler för ammunition och pyrotekniska artiklar hade man missat att vapenägare skulle kunna behöva överlåta ammunition till annan vapenägare som hade behörighet att inneha ammunitionen ifråga. När detta gick upp för vapenägarna blev det protester och man lovade då att rätta till denna miss.

För kort tid sedan kom en remiss med förslag till ny text i § 3 och 4:

3 § Tillstånd enligt 1 6 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor behövs inte för att använda

...

- den ammunition och de tändhattar som användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67)

4 § Tillstånd behövs inte för överlåtelse av enstaka patroner för direkt användning vid jakt eller målskytte och under förutsättning att mottagaren har tillstånd att inneha patronerna enligt vapenlagen (1996:67)

I sitt remissvar påpekade SVF att det var onödig byråkrati att inskränka detta till "enstaka patroner".

Dessutom bör det generella tillståndet utökas till att även innefatta försäljning av vapen och utlåning av vapen.

Likaså behöver den som regelbundet brukar låna ett vapen (t.ex. i sin skytteklubb) också ha möjlighet att ha kvar ammunition till vapnet mellan lånetillfällena. Det är ju inte alltid man skjuter slut på ammunitionsasken vid ett enda träningstillfälle. Ammunition är numera rätt dyr och man slösar inte med den i onödan. Att kunna spara överblivna patroner till nästa skjuttillfälle, utan att fördenskull bryta mot lagen, är en klar ekonomisk fördel.

Överlåtelse av ammunition har blivit än viktigare sedan polismyndigheterna (i varje fall i vissa län) systematiskt avslår ansökan om förnyad licens. Om man då lyckas sälja vapnet behöver man också kunna sälja kvarvarande ammunition. Om man däremot planerar att skaffa ett nytt vapen i samma kaliber bör man kunna ha kvar ammunitionen i mellantiden.

SVF påpekade också de nya förpackningarna för svartkrut som gör att detta krut omklassas från "1.1 mycket explosiv vara" till "1.3" som är normen för vanligt krut. Därmed krävs inget särskilt tillstånd för innehav av svartkrutet.

Även svartkrut i lösvikt liksom färdiga patroner för svartkrut bör kunna överlåtas mellan svartkrutsskyttar vid försäljning eller utlåning av vapen.

Tyvärr kan man inte bara skriva att den som innehar vapen får fritt överlåta ammunition till annan vapenägare och hänvisade till reglerna i vapenlagstiftningen som säger att man får inneha ammunition till de vapen man har. Då täcker man inte upp möjligheterna att låna vapen och ha kvar ammunition till lånevapnet mellan lånetillfällena.