Vi frågar lagstiftarna ...

 

Vid några tillfällen har det rått totalt delade meningar mellan SVF och polismyndighetens representanter gällande tolkningen av vissa texter i vapenlagen.

SVF har då först frågat Lagrådet när det gällde en tolkning som skulle göra intrång på grundlagen. Det handlade om polisens påstådda rätt att vid inspektion av förvaringen även inspektera innehållet i vapenskåpet.

Det kom ett synnerligen lakoniskt svar:

"Lagrådet har till uppgift att granska och yttra sig över lagförslag som regeringen tänker lämna till riksdagen. Lagrådet kan inte ta upp andra lagstiftningsfrågor än de som kommer från regeringen eller ett riksdagsutskott.

Lagrådet kan inte heller ge råd eller allmän information i juridiska frågor."

Jaha. Då får man väl fråga Justitiedepartementet i stället. Det är ju Justitiedepartementet som har formulerat lagförslaget och då måtte man väl veta vilken effekt man ville uppnå, eller hur?

Sagt och gjort. Det kom ett svar:

Ni anser i skrivelsen att era medlemmar har varit med om att polisen vid sina kontroller har ansett sig ha rätt att inspektera innehållet i förvaringsskåp och att ni önskar ett klarläggande om detta är ett korrekt förfarande från polisens sida. Av er skrivelse med bilagor framgår vidare att ni har kännedom om såväl lydelser av den aktuella lagbestämmelsen om polisens kontrollmöjligheter rörande vapenförvaring (5 kap 7 § vapenlagen) som relevanta förarbetsuttalanden (prop 1999/2000:27 s 53-55).

Varken regeringen eller ett enskilt statsråd har rätt att lägga sig i myndigheters handläggning i enskilda fall och har inte heller möjlighet att uttala sig om en viss lagbestämmelses tolkning utöver vad som framgår av bestämmelsens lydelse och förarbetsuttalanden.

Det finns möjlighet att vända sig till Justitieombudsmannen JO eller Justitiekanslern JK om man anser att man själv eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet.

Jaha. Det börjar låta som Lagstiftning u.p.a. Om inte lagstiftarna själva kan svara på vad som innefattas i en lag, hur ska då någon annan kunna det?

Tydligen behövs en författningsdomstol som kan ta tag i sådana här oklarheter. Det är nämligen rätt svårt att få till stånd en domstolsprövning t.ex. av polisens påstådda rättighet att inspektera vapnen i samband med kontroll av förvaringen. Det skulle kräva att någon vapenägare säger nej till detta och begär ett formellt beslut av polismyndigheten att man anser sig ha rätt att göra denna kontroll (som är att likna vid en partiell husrannsakan). Då kan man överklaga beslutet och få en domstolsprövning.

Men i ljuset av Kammarrättens i Jönköping dom av 2014-03-19 i mål 774-13 om allmänna råds juridiska tyngd kan man konstatera att

a) polismyndighetens påstådda rättighet att vid en kontroll av förvaringen även kontrollera innehållet i skåpet är endast ett allmänt råd i Rikspolisstyrelsens Fap 551-3 som säger "Kontrollen bör av naturliga skäl, förutom förvaringsutrymmet, även omfatta de vapen som förvaras."

b) allmänna råd kan inte läggas till grund för beslut vare sig för polismyndighet eller för domstol.