Kammarrätten kritiserar

 

Kammarrätten i Jönköping har i en dom bekräftat Förvaltningsrättens upphävande av polismyndighetens avslag på ett AR-15-gevär för IPSC-skytte.

Detta har skett även på andra håll i landet, t.ex. av Kammarrätten i Göteborg där man ogillat Förvaltningsrättens dom som höll med polismyndigheten (detta verkar ha blivit en tradition i just Göteborg).

Det som är särskilt intressant är att Kammarrätten ställer frågan "om det finns författningsstöd för att, som polismyndigheten menar, pröva en enskilds ansökan utifrån de ovan angivna kraven i de allmänna råden".

I detta fall rörde det sig om ett specifikt krav i ett allmänt råd men Kammarrättens prövning har en allmän giltighet eftersom allmänna råd ofta läggs till grund för både myndighets avslag och förvaltningsrätts dom.

Kammarrätten fullföljer resonemanget: "Rikspolisstyrelsens allmänna råd är, till skillnad från en föreskrift, inte bindande utan utgör en rekommendation om hur en föreskrift bör tillämpas. Till följd av de allmänna rådens icke bindande karaktär kan en polismyndighet inte avslå en ansökan om tillstånd till innehav av vapen på den grunden att sökanden inte är medlem i en av Rikspolisstyrelsen godkänd sammanslutning."

Översatt till andra sammanhang klargör således Kammarrätten att polismyndigheten inte kan avslå en ansökan på den grunden att sökanden inte uppfyller ett allmänt råd i RPS Fap 551-3.

I många år har domstolar dömt med RPS allmänna råd som grund. Det har inte hjälpt att man påpekat att allmänna råd inte har samma status av tvingande lagtext som lag, förordning och föreskrift (som alla är lagar) och hänvisat till Författningssamlingsförordningen § 1 och Regeringsformen 1 kap § 1 som säger att all makt ska utövas under lagarna (alltså inte under allmänna råd). Domstolen har "tyckt" likadant som polismyndigheten. När ett sådant "tyckande" hamnar i en dom tenderar det att bli vägledande för domstolens senare liknande fall, således ett exempel på "Följa John".