Egna lagar i Västra Götaland ...

 

Vapenlagen 7 kap handlar om inlösen av vapen och det anges när polismyndigheten har rätt att starta upp ett inlösenförfarande med värdering.

Vad som tydligen har komplicerat livet för polismyndigheten i Västra Götaland är att § 1 i detta kapitel bland annat talar om avslag på ansökan om licens på vapen som man fått genom arv, bodelning eller testamente. Detta har fått polismyndigheten att tro att det endast är avslag i sådana fall som enligt § 2 i samma kapitel skulle berättiga till 3 månaders rätt att själv sälja vapnet.

Detta skulle i princip innebära att den som får avslag på en ansökan om förnyad femårslicens på sitt vapen inte skulle ha rätt att sälja vapnet om han inte själv får förnyad licens. Han skulle då bara få sitta med armarna i kors och vänta på att polismyndigheten skulle sätta igång inlösenförfarandet vilket i så fall kan ske omedelbart när beslutet vunnit laga kraft.

Man inser lätt det orimliga i detta synsätt. Ännu mera uppenbart blir det om man läser § 2:

2 § Ett skjutvapen eller ammunition skall inte lösas in, om egendomen lämnas för skrotning eller överlåtes till någon som har rätt att inneha vapnet eller ammunitionen och om detta görs inom

a) ett år från det att innehavaren avled, eller

b) tre månader från det att tillståndet att inneha vapnet eller ammunitionen återkallades, ansökan om innehav avslogs, beslut i förverkandefrågan meddelades av domstol eller åklagare eller beslaget hävdes.

Här ser man vilka fall som ger vapenägaren 3 månaders tid att själv sälja sitt vapen:

1) återkallelsebeslut har vunnit laga kraft

2) ny licens avslogs och även detta beslut har vunnit laga kraft

3) domstol har förklarat att vapnet inte ska betraktas som förverkat och/eller hävt beslaget

Återkallelsebeslut har t.ex. inget med arv, bodelning och testamente att göra. Redan här ser man att § 2 handlar om helt andra saker än § 1.

Om lagstiftarna hade tänkt sig att § 2 skulle ha varit en fortsättning av § 1 och således begränsat försäljningsrätten till enbart sådana vapen som man fått genom arv, bodelning eller testamente skulle man med lagskrivandets logik ha inlett § 2 med texten

"Vapen och ammunition enligt 1 § ska inte lösas in ....

Och då hade man absolut inte fått blanda in sådana saker som återkallande av licenser etc.

Det kan tilläggas att denna uppfattning inte har avspeglats i något annat läns handläggning av motsvarande frågor.

I ett enda län (i Norrland, närmare bestämt i Umeå) har man dock hävdat att vapenägaren i ett sådant läge endast fick sälja till en handlare, inte till en privatperson. Det finns inget stöd för denna uppfattning i lagtexten.

Inte heller finns det stöd för uppfattningen att man inte får sälja vapnet om man inte har giltig licens. Vapenlagen nämner uttryckligen det läge att "ansökan om innehav avslogs" och då har man ju inte någon giltig licens. Men man äger fortfarande vapnet och har rätt att sälja sin egendom.

Skulle man tillämpa en sådan regel i Västra Götaland, där man fortfarande har otillständigt långa handläggningstider (ett ärende har ofta inte påbörjats ens när licensen går ut) skulle ingen kunna sälja ett vapen.

De två sista orden i lagtexten "beslaget hävdes" låter lite kryptiskt. Om någon får sitt vapen beslagtaget och beslaget sedan häves ska han ju få tillbaka sitt vapen. Han ska då inte vara tvungen att inom 3 månader överlåta vapnet på någon annan. Eller betraktas det som att han överlåter vapnet till sig själv eftersom han återigen har rätt att inneha det???

Vapenlagstiftningen är ett saligt lappverk. Det skulle vara en välgärning att gå igenom hela regelverket och se var man behöver förenkla och förtydliga texten så att de bakomliggande intentionerna verkligen avspeglas i formuleringarna.

Förr hade man landskapslagar. Det var innan man fick nationella lagar som ska gälla i hela landet och leda till lika behandling i hela landet. Men när man får ta del av sådana resonemang som dessa kan man undra om de nationella strävandena verkligen har slagit igenom i Västra Götaland eller om det finns en egen lagstiftning i denna del av Sverige ....

Vapenägaren hoppas få till stånd ett domstolsärende på denna fråga. Det är nödvändigt för alla parter att veta hur en lag ska läsas.