En domares syn på saken

 

Vapenägaren vände sig till en domare för att få höra hur han skulle ha tolkat lagen.

Han menade att lagstiftningen är synnerligen oklar. Man har ju tillämpat en tolkning sedan de första femårslicenserna skulle förnyas 2005.

"Är en lagstiftning oklar ska man tolka den till fördel för den enskilde. En princip som är 2000 år gammal. De gamla romarna visste vad juridik var för något", säger domaren.

Själv hade han alltid förutsatt att tremånadersregeln gällde för alla avslag som vunnit laga kraft.

"Varför ska det vara en hårdare regel vid ifrågasatt förlängning än när man drar in licensen på grund av misskötsel?" frågar sig domaren. "Det är inte logiskt."

Nåja. Logik är väl inte alltid så utmärkande för dem som skriver våra lagar ...

Detta är den texten som står i Vapenlagen 7 kap. 2 § punkt b):

2 § Ett skjutvapen eller ammunition skall inte lösas in, om egendomen lämnas för skrotning eller överlåtes till någon som har rätt att inneha vapnet eller ammunitionen och om detta görs inom

b) tre månader från det att tillståndet att inneha vapnet eller ammunitionen återkallades ...

I ett sådant läge har man alltså 3 månader på sig att sälja sitt vapen. Dessa tre månader måste rent logiskt räknas från den dag återkallelsebeslutet vinner laga kraft.

Formuleringen i Vapenlagen 7 kap har varit i stort sett oförändrad sedan 1996 men tittar man i texten från 1991 har den en klar koppling mellan § 1 och § 2 (på den tiden hette paragraferna 33 respektive 34). Denna koppling finns inte uttalad i texten från 1991 och framåt och det måste ligga någon tanke bakom detta.

På den tiden fanns ännu inte femårslicenser och behovet att förnya licensen vart femte år. Detta kom först i och med lagändringen 2000-07-01 och ställde i och för sig inte heller till några problem förrän från november 2010 då Västra Götaland började med sin cirkus.

Vi får hoppas att vi kan få igång ett fall om detta så att tolkningen kan prövas av domstol. Det finns ett par ärenden som skulle passa, problemet är att få polismyndigheten att skriva ett beslut att vapnen ifråga inte får överlåtas. Det är först när man har ett beslut som man kan överklaga till förvaltningsdomstol.