Allmänna råd

 

Vi ska i detta nummer granska ett antal välkända allmänna råd i ljuset av vad Kammarrätten i Jönköping har uttalat och se om de verkligen får läggas till grund för beslut och dom.

Även om Kammarrätten i det aktuella fallet (dom av 2014-03-19 i mål 774-13) uttalar sig om ett specifikt allmänt råd så är denna princip inte begränsad till enbart detta allmänna råd. Principen gäller alla former av allmänna råd och hur de tillämpas.

Kammarrätten gör klart att råden inte kan tillämpas som lag utan endast är en rekommendation om hur en föreskrift bör tillämpas. Därvidlag gäller också att den som ska tillämpa föreskriften måste kunna skilja på vad som är en objektiv tolkning och vad som är en styrande tolkning. De allra flesta allmänna råden i RPS Fap 551-3 är inskränkande på lagstiftningen och har till syfte att styra den tolkandes inställning i en negativ riktning.

Allmänna råd får varken vara inskränkande eller utvidgande på lagstiftningen. Ett allmänt råd som går utöver vad lagarna säger följer inte legalitetsprincipen och får inte tillämpas. Det är en grundprincip.