Skanåkers krönika: I väntans tider ...


Före 2014-04-30 ska Regeringen ha lämnat ett förslag till lagrådet på den proposition man tänker sig att därefter presentera för Riksdagen.

Nu när även den senaste vapenlagsutredningen (som gjorts av en rektor för Polishögskolan) varmt anbefallt att man ska ersätta de odefinierade begreppen "synnerliga skäl" och "aktiv" med klara besked om vad detta innebär förväntar man sig verkligen att den kommande vapenlagsändringen innehåller sådana definitioner. Utredningen har ju kritiserat den rättsosäkerhet som denna lagluddighet har lett till.

Men åtminstone när det gäller "aktiv" ansåg utredaren att detta borde definieras i samråd med skytterörelsen. Någon förfrågan om att delta i ett sådant samråd har uppenbarligen inte ställts till något skytteförbund.

Då uppstår omedelbart misstanken att Regeringen inte har brytt sig om dessa saker, som var två av tre vettiga förslag i vapenlagsutredningen.

En regerings och riksdags uppgift är att syssla med lagstiftning. Om det finns dunkla punkter som orsakar medborgarna problem i verkliga livet har makthavarna en skyldighet att se till att dessa punkter klarläggs så att problemen undanröjs.

Den riksdag och regering som inte gör detta har inte tagit sin uppgift på allvar och bör se sig om efter en annan sysselsättning.

En möjlighet är naturligtvis att Regeringen tar den lätta vägen ut ur problemet och delegerar till Rikspolisstyrelsen att definiera de båda oklara begreppen. Man har ju satt bocken till trädgårdsmästare förr .... Och även om man samtidigt säger att Rikspolisstyrelsen ska göra detta i samråd med skytte- och jägarorganisationerna vet man ju alltför väl vad resultatet blir när Rikspolisstyrelsen lämnas fritt spelrum. Även om både skyttars och jägares organisationer kritiserar Rikspolisstyrelsens idéer och kommer med motförslag struntar denna myndighet helt i detta.

På sin tid kritiserades tydligt en passus som Rikspolisstyrelsen hade föreslagit i ett allmänt råd i Fap 551-3: "Det bör därvid vägas in att det knappast är realistiskt att vara aktiv i ett stort antal olika skyttegrenar." Det tendensiösa förslaget nedgjordes av ett stort antal remissinstanser men när den färdiga Fap 551-3 kom fanns ändå denna ledande text med.

Så man kan dra slutsatsen att Rikspolisstyrelsen inte är särskilt lyhörd för åsikter från dem som vet vad de talar om ....

Då återstår att se hur pass lyhörd Regeringen har varit när det gäller den kritik remissinstanserna gav på utredningen SOU 2013:7. Det enda som fick godkänt var egentligen höjda straff för vapenbrott plus de tre positiva förslagen att definiera "aktiv" och "synnerliga skäl" samt automatiskt förlänga en licens om man hade sökt om i tid.

Jägarkåren har redan känt de politiska partierna på pulsen om vissa frågor. Se referat här i tidningen. Deras svar ska vi ha i åtanke då propositionen kommer.

Och vi ska också ha dem i åtanke till hösten när vi går till val.

Hälsningar
Ragnar Skanåker