Inlösen av vapen


I ett rättsfall nyligen hade polismyndigheten i Luleå (juristen Thomas Sjöholm) skrivit i sin inlaga:

"Vidare medger inte vapenlagen inlösen av vapen som omfattats av ett tidsbegränsat tillstånd och tiden har löpt ut."

F E L. Vapenlagen säger i 7 kap 2 § att ett skjutvapen inte ska lösas in om det överlåtes till någon som har rätt att inneha vapnet och detta görs inom

b) tre månader från det att tillståndet att inneha vapnet eller ammunitionen återkallades, ansökan om innehav avslogs, beslut i förverkandefrågan meddelades av domstol eller åklagare eller beslaget hävdes.

Ett tidsbegränsat tillstånd kan, med dagens långa handläggningstider, mycket väl ha löpt ut innan polismyndigheten har meddelat ett avslag. Om detta sedan behandlas i förvaltningsdomstolar kan det förflyta ytterligare upp till 2 år.

Först när detta avslagsbeslut vunnit laga kraft räknas de 3 månader som ägaren har på sig att avyttra vapnet.

Om licensen har gått ut får han inte ha vapnet hemma men han är fortfarande juridisk ägare och har rätt att sälja det.

Om ägaren inte säljer vapnet får polismyndigheten besluta om inlösen när de 3 månaderna har gått.

Lagen stipulerar således INTE att vapnet ifråga måste ha en giltig licens. Detta har bara betydelse för om ägaren kan ha kvar vapnet hemma eller ej.

Det är anmärkningsvärt när en myndighets jurist kommer med påståenden som inte har stöd i lagen. Är det ett försök till manipulation?