Är "accepterad samling" ett "beslut" ?


Den som vill samla vapen vet att detta är tillåtet enligt vapenlagstiftningen men att det är allt som lagen innehåller. Det finns inga specifika regler i lag, förordning eller föreskrift.

Inte heller har Regeringen eller av Regeringen utsedd myndighet mandat att skriva bindande regler om samling. Detta har lett till att Rikspolisstyrelsen skrivit 3 sidor egna åsikter (= allmänna råd) i Fap 551-3 om hur samling ska gå till.

En del av dessa allmänna råd är vettiga men andra är enbart okunniga åsikter som dessutom är starkt styrande när det gäller vilket samlingsområde en sökande kan få beviljat.

Detta med "beviljat" är lite luddigt. Polismyndigheten har nämligen inget mandat att "godkänna" en samlings inriktning. Detta är man på Rikspolisstyrelsen väl medveten om och har därför formulerat i Fap 551-3 under "Avgränsat samlingsområde":

"Sedan en samlares samlingsinriktning eller område har prövats och befunnits uppfylla de krav som kan ställas, bör någon ytterligare behovsprövning inte göras så länge de anskaffade vapnen har sin plats inom det angivna området."

"De krav som kan ställas" är enbart de vanliga kraven för vapeninnehav: över 18 år och personlig lämplighet. Vad Rikspolisstyrelsen säger i ett allmänt råd i Fap 551-3 lite tidigare i texten, "Särskilda krav bör ställas på en vapensamlares personliga kvalifikationer.", har således inte specificerats. Verbet "krav" kan man endast använda när det handlar om ett lagkrav. Att det inte är ett lagkrav man åsyftar med "särskilda" framgår av verbet "bör" som visar att det inte finns något lagkrav utan endast är en åsikt.

Inriktningen på en samling styrs nämligen av polismyndigheten tills att den har fått en sammanställning och en rubrik som tillfredsställer polismyndigheten. Innan detta är gjort får den sökande nämligen ingen licens på sökt vapen.

"Godkännande" eller "accepterande" av en samlingsinriktning är nämligen inget beslut i sig men det är en del av det senare beslutet om licens.

Därmed kan inte polismyndigheten hävda att man inte är bunden av ett tidigare accepterande av en samlingsinriktning eftersom detta "inte utgör ett gynnande myndighetsbeslut". Det utgör ju förstadiet till ett beslut.

Det är också ologiskt om man först säger till en samlare att "det är OK att du samlar på detta" och några år senare säger "ditt samlingsområde kan inte accepteras". Man har ju redan påbörjat sin samling och har ambitionen att skapa en komplett samling, precis som Rikspolisstyrelsen vill i sina allmänna råd. Men om då denna ambition omöjliggörs av polismyndigheten när man vid en senare licensansökan vägrar att godta den samlingsinriktning man tidigare har accepterat blir ju samlaren stående med en icke komplett samling som han inte har någon möjlighet att göra komplett - han får ju inte licens på de vapen som ingår i samlingen.

Detta understryker än en gång att polismyndigheterna inte har den kompetens som krävs för att kunna rätt avgöra samlingsärenden. Tyvärr är denna inkompetens spridd även till våra förvaltningsdomstolar eftersom de hittills har svalt polismyndighetens argumentering med hull och hår.

Just nu ligger ett sådant fall för avgörande hos Kammarrätten i Göteborg och ett har gått vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen. Man kan endast hoppas at Högsta Förvaltningsdomstolen inser att detta är en viktig tolkningsfråga och därför tar upp ärendet.