Underkänt för Tillståndsenheten ...


De senaste 18 månadernas häxjakt på idrottsskyttar som sökt förlängning på en femårslicens har äntligen inneburit ett bakslag för polismyndigheten i Västra Götaland. Förvaltningsrätten i Göteborg avkunnade 2012-02-08 en dom i mål 8630-11 där man totalt underkänner all polismyndighetens argumentering och till 100% går på vapenägarens linje.

I domskäl och bedömning säger Förvaltningsrätten:

"ML är medlem i en skytteförening och ägnar sig åt målskytte, alltså är kravet om godtagbart syfte uppfyllt."

För "synnerliga skäl" menar Förvaltningsdomstolen att vapnets lämplighet inte har ifrågasatts. Och för sökandens behov och kvalifikationer anser Förvaltningsrätten:

"att det - i brist på uttryckliga krav i lagtexten avseende vad som innefattas i begreppet aktivt medlemskap - bör vara uppgifterna i det föreningsintyg, som är obligatoriskt att ge in tillsammans med en tillståndsansökan, som bör läggas till grund för bedömningen av huruvida den sökande kan anses uppfylla kravet på aktivt medlemskap eller inte."

Man fortsätter i texten:

"På nämnda föreningsintyg, som är utformat i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 3 § vapenförordningen, uppställs som krav för att man skall betecknas som en aktiv medlem att man under de senaste sex månaderna regelmässigt deltagit i föreningens skjutningar med vapen som förekommer i förbundets reglemente."

Förvaltningsrätten ger nu en rejäl känga åt polismyndighetens icke lagstödda krav på tävlingsresultat:

"Att såsom polismyndigheten gjort ställa krav på att den sökande skall kunna uppvisa ett antal tävlingsresultat ett visst antal år tillbaka i tiden har inte stöd i vare sig vapenlagstiftningen, dess förarbeten eller polisens föreskrifter och allmänna råd och är inte heller förenligt vare sig med grundläggande principer om rättssäkerhet eller legalitet. Denna omständighet kan därför, som polismyndigheten gjort, inte läggas till grund för bedömningen av sökandens lämplighet och krav på aktivitet. Föreningsintyget utvisar att ML uppfyller kraven på ett aktivt medlemskap och på skjutkvalifikationer."

Inte nog med det. Förvaltningsrätten kritiserar också Rikspolisstyrelsens allmänna råd i Fap 551-3 att man ska skärpa kraven på synnerliga skäl ju fler enhandsvapen den sökande har:

"Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att allmänna råd inte är bindande. Detta kan tala för att man bör bortse från dessa krav men fråga kan i sammanhanget ställas om det ändå är lämpligt att dylika krav ges formen som ett allmänt råd och att de därför likväl bör anses tillämpliga. Vid denna prövning anser förvaltningsrätten att den enskildes berättigade krav på förutsebarhet och rättssäkerhet bör vägas mot det allmännas berättigade intresse av att ha kontroll över vapenbeståndet i riket. Redan detta talar för det olämpliga i att en sådan betydelsefull reglering endast förekommer i ett allmänt råd. Vidare anser förvaltningsrätten att utformningen av det allmänna rådet gör att det finns en överhängande risk för att det kommer att utvecklas olika praxis i de olika polisdistrikten, något som naturligtvis inte är vare sig önskvärt eller förenligt med kravet på likhet inför lagen. Sammantaget medför detta enligt förvaltningsrättens mening att en sådan strängare behovsprövning som polismyndigheten gjort inte är förenlig med vapenlagstiftningen och att de allmänna råden i den delen inte ska tillämpas."

Därmed ansåg Förvaltningsrätten att ML vid tidpunkten för polismyndighetens beslut uppfyllde de krav som uppställs för att tillstånd ska beviljas.

Men eftersom polismyndighetens beslut var fattat för mer än ett halvår sedan och föreningsintyget var nästan 10 månader gammalt kunde Förvaltningsrätten inte bedöma om ML fortfarande uppfyller kraven för att beviljas det sökta tillståndet. Målet återförvisades därför till polismyndigheten för ny prövning i denna del.

Den långa tid som gått kunde nog motivera ett nytt intyg. Men det är ju det minsta problemet i sammanhanget för en aktiv skytt....