Inspektion av förvaring


Per 2000-07-01 infördes lagkrav på godkänt säkerhetsskåp vilket av Rikspolisstyrelsen definierades som skåp klassade SS 3492.

Enligt Vapenlagen 5 kap 7 § blev vapenägaren samtidigt skyldig att låta polismyndigheten få tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs.

Enligt ett allmänt råd i Rikspolisstyrelsens Fap 551-3 bör polismyndigheten avisera cirka två veckor i förväg att man har för avsikt att inspektera förvaringen. Passar inte denna tidpunkt (vapenägaren kan ju ha en planerad resa vid just detta datum) bör man komma överens om en ny tidpunkt som passar.

I detta allmänna råd har man också, trots protester från remissinstanserna, tillagt följande mening:

"Kontrollen bör av naturliga skäl, förutom förvaringsutrymmet även omfatta de vapen som förvaras."

NEJ. Detta får man inte göra med mindre att man har med sig en husrannsakansorder och sådant är man enligt grundlagen skyddad emot om man inte är misstänkt för något brottsligt. Det är skåpets klassificering man ska kontrollera, inget annat.

Detta är ännu ett exempel på hur en tidigare regelmakare hos Rikspolisstyrelsen med stor ambition att vrida lagen efter eget huvud via sina icke lagstödda allmänna råd lurar mindre kunniga polisanställda att tro att det är i sin ordning att kräva att få se innehållet i skåpet. De juridiska kunskaperna är tyvärr inte så utbredda bland de polisanställda och står det en sådan mening i ett så officiellt dokument som en Fap tenderar man att tro på det som om det vore Bibeln.

Det står visserligen lite längre ner i det allmänna rådet:

"Kontrollen innebär att endast det utrymme där förvaring av skjutvapen sker får undersökas och innefattar inte någon rätt att undersöka annat utrymme hos vapeninnehavaren än det som omfattas av vapentillståndet eller är av omedelbar betydelse för förvaringen. Om det t.ex. föreligger skälig misstanke om olovligt innehav av vapen kan rättegångsbalkens bestämmelser om husrannsakan i vissa fall tillämpas."

Men som vanligt i Fappen är detta lite luddigt uttryckt och ger sken av att det är OK att rota runt i vapenskåpet och titta på innehållet. Vilket det inte är utan en husrannsakansorder.

Skulle besökande polisanställda påstå att de har en husrannsakansorder (som ju då innebär att de får söka igenom hela huset) har de skyldighet att visa upp denna och överlämna en kopia. Det är ju vapenägarens enda möjlighet att kontrollera dels att det existerar en husrannsakansorder, dels på vilka grunder denna har utfärdats.

Det blir en helt annan sak om man har fått en särskild förvaringsföreskrift (vilket generellt sett är rätt sällsynt). Då är också brott mot förvaringsbestämmelserna straffbelagt vilket det inte är om man inte har en särskild förvaringsföreskrift.

Bryter man mot lagregeln att ha förvaring i godkänt säkerhetsskåp får man ändå en påföljd: man blir av med vapnen. Men det är inte ett straff utan en myndighetsåtgärd ...