... en gång till


Förvaltningsrätten avkunnade ännu en dom 2012-02-06 i mål 5076-11E. Även i detta mål ansåg Förvaltningsrätten:

"Såvitt avser kraven om sökandens behov av vapnen och hans kvalifikationer anser förvaltningsrätten att det genom de föreningsintyg som företetts i målet är visat att JC vid tidpunkten för polismyndighetens beslut uppfyllde de krav som uppställs för att anses som en aktiv medlem. Intygen utvisar också att JC uppfyller de i lagen uppställda kraven på skjutskicklighet."

Förvaltningsrätten fortsätter med en stark kritik av de icke lagstödda kraven från polismyndighetens sida:

"Polismyndighetens krav om att den sökande skall kunna uppvisa ett visst antal tävlingsresultat fem år tillbaka i tiden har inte stöd i vare sig vapenlagstiftningen, dess förarbeten eller polisens föreskrifter och allmänna råd RPSFS 2009:13 varför de inte kan läggas till grund för en bedömning av sökandens lämplighet."

Förvaltningsrätten avrundar sin kritik:

"Detta medför enligt förvaltningsrättens bedömning att JC vid tidpunkten för polismyndighetens beslut uppfyllde de krav för att beviljas tillstånd att inneha de vapen som hans ansökan omfattar."

Men precis som i det andra fallet ansåg förvaltningsrätten att det hade förflutit lång tid, närmare ett år, sedan polismyndighetens beslut fattades och förvaltningsrätten kunde därför inte bedöma om JC fortfarande uppfyller kraven för att beviljas fortsatt tillstånd. Ärendet återförvisades därför till polismyndigheten "för ny prövning i denna del".

En liten varning lade domstolen till:

"Förvaltningsrättens dom innebär att polismyndigheten är förhindrad att uppställa krav om att JC skall uppvisa tävlingsresultat fem år tillbaka i tiden."

Kan det sägas tydligare att allt vad man sysslat med inne på tillståndsenheten i Göteborg har varit ett egenhändigt komponerat regelkineseri som har helt saknat lagstöd ...

Man kan nu bara hoppas att tillståndsenheten håller sig till vad man tidigare sagt att man skulle sluta med sina krav om en domstol sade att det var fel. Att man tar lärdom av de totala underkännanden som dessa krav har fått.

Men man skulle inte bli förvånad om dessa båda domar blir överklagade .... vilket skulle innebära ytterligare slöseri med skattemedel.