Alltid samma domare?


SVF har gjort en sammanställning över ett antal fall där Förvaltningsrätten i Göteborg har avslagit överklagandet och ansett att polismyndighetens icke lagstödda krav på tävlingsresultat ändå gällde. Dessa domar var förvånansvärt samstämmiga och tanken uppstod då att de alla var domar av samma hand. Men nej, det fanns en viss spridning:

Enhet 1:1
3 manliga domare med 1 dom vardera
1 kvinnlig domare med 2 domar

Enhet 1:2
1 manlig domare med 1 dom

Enhet 2:1
3 manliga domare med 1, 2 respektive 3 domar

Enhet 2:2
1 manlig domare med 2 domar
1 kvinnlig domare med 1 dom

Det beror på att domstolen är datoriserad och man återanvänder varandras domar. Dessutom har varje domare 2-3 jurister som sätter ihop förslagen och föredrar målet för domaren och söker i databasen efter förlagor.

Vapenmålen utgör endast 1% av alla mål vid en förvaltningsdomstol. Övriga mål rör skatter, socialförsäkring, körkort etc dvs cirka 500 olika måltyper.

Trots datoriseringen vore det rimligt att någon enhet fick specialisera sig på just vapenärenden. Då effektiviserar man också ärendebehandlingen inom domstolen.

SVF:s erfarenhet är just nu att det är på Enhet 1:2 som kunskaperna finns och att det därför vore en god idé att lägga alla vapenärenden där. Samt ha intern briefing så att alla domare har klart för sig vad som är lagstiftning och vad som är polismyndighetens tyckande.