Skanåkers krönika: Skärp vapenlagarna!!??


Detta är det klassiska mediaropet när det inträffar dödsskjutningar i den undre världen. Men vilka vapenlagar är det man vill skärpa? De som efterlevs av de legala vapenägarna? Eller de som inte har någon som helst effekt på de kriminella eftersom de lever efter andra lagar än vi andra?

Svensk vapenlagstiftning är rätt hård, internationellt sett. Men den är också rätt luddig eftersom den inte ger klara definitioner på olika företeelser.

Vad är ett grovt vapenbrott? Det definieras inte i lagen när ett vapenbrott övergår till att vara grovt. Ska man lämna åt andra än lagstiftarna att avgöra var gränsen går? Då kan vi få lika många gränser som uttolkare och de flesta uttolkare kanske inte tittar på förarbetena och kollar hur lagstiftarna hade tänkt sig att lagen skulle fungera - om man nu hade tänkt. Ibland verkar det som om man bara har gjort det lätt för sig och skrivit en odefinierad text. ”Så får vi se hur det blir.” Väldigt ansvarsfullt.

Sedan har vi ett stort glapp mellan hur våra folkvalda har formulerat lagarna och hur de tillämpas ute i verkliga livet. Den straffskala som finns idag i vapenlagstiftningen är:

högst 1 års fängelse för vanligt vapenbrott
1/2 till 4 års fängelse för grovt vapenbrott

Om domstolarna inte vet var gränsen går mellan vanligt vapenbrott och grovt vapenbrott, hur ska de då kunna veta vilket straff som ska utdömas?

Den vapenutredning som publicerades 2010 innehöll ett förslag att ett vapenbrott skulle klassas som grovt om ”vapnet kan befaras komma till brottslig användning eller att vapnet är av särskilt farlig beskaffenhet.”

Ett annat förslag var att den som ertappades med ett skarpladdat vapen på offentlig plats t.ex. en krog alltid skulle dömas för grovt vapenbrott.

Även om själva lagen blir lite allmänt hållen går det att förtydliga den i vapenförordningen och där ge exempel på hur de icke definierade begreppen ska tolkas.

Genom att överlåta detta till Regeringen slipper Riksdagen rota i lagstiftningen i tid och otid. För Regeringen kan det gå på ett par månader att införa ändringar i vapenförordningen, det har vi sett förr.

En ansvarsfull regering måste ha ambitionen att täppa till luckor i lagstiftningen. Då effektiviserar man rättsväsendet vilket medför färre domstolsfall om oklarheter och större trohet mot de avsikter man hade från början med lagstiftningen. Varje sådan åtgärd sparar pengar vilket också måste vara en ambition för varje ansvarsfull regering.

Det är inte skärpta lagar vi behöver utan lagar som innehåller klara definitioner. Bort med alla icke definierade begrepp! Fastställ innebörden av t.ex. ”synnerliga skäl” och ”aktiv”, de två ord som för närvarande orsakar flest ärenden för SVF när polismyndigheterna själva skapar definitioner.

Hälsningar
Ragnar Skanåker