Museistriden är inte över ...!


Anklagelser definitivt avfärdade

Sedan 2010-11-24 har en rad falska anklagelser riktats mot Beredskapsmuseet. Man påstods "ha svarta vapen", "ha illegala vapen", "göra svarta vapen vita" etc. Anklagelserna kom från en statlig myndighet, Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM). Syftet var att svartmåla Beredskapsmuseet så att man kunde dra in det för museet öronmärkta statsbidraget. Detta syfte har sedermera övergått till en ren prestigestrid från SFHM:s sida eftersom man där inte har mentalt klarat av att bli tillrättavisade av Beredskapsmuseet vars personal är jurister och fullständigt hemma på vapenlagstiftningen, både de civila och de militära bestämmelserna.

Tidigare har alla anklagelser avvisats men SFHM överklagade.

Åklagarmyndigheten konstaterade att det vid husrannsakan inte fanns något att anmärka mot ordning, licenser eller övrig dokumentation.

Överåklagaren delade underinstansens mening att det inte fanns anledning att anta att någon företrädare för Beredskapsmuseet uppsåtligen eller av oaktsamhet gjort sig skyldig till brott mot ansvarsbestämmelserna i 9 kap Vapenlagen. Därmed lades hela ärendet ner efter att 5 åklagare hade tvingats lägga arbetstid på att utreda ett museum på grund av myndigheten SFHMs ständigt återkommande krav på överprövning.

Regeringskritik

Kulturdepartementet har gett besked att Regeringen har ändrat 2011 års regleringsbrev för ett par myndigheter. I fortsättningen ska Beredskapsmuseet ha sina diskussioner med Statens Maritima Museer, SMM, och denna myndighet får också ansvaret för bidragsgivningen till Beredskapsmuseet.

Av detta kan man utläsa att SFHM uppenbarligen har fått kritik för sitt sätt att hantera sitt uppdrag. Det måste vara rätt unikt inom svensk myndighetsadministration att man får sitt regleringsbrev ändrat (utan att själv ha begärt detta) och ett underkännande av hur man har skött sitt uppdrag.

Ändringen i regleringsbrevet

Tittar man i regleringsbrevet för SFHM är den enda ändringen att man bland uppräknade museer som SFHM ska stödja tagit bort Beredskapsmuseet med Skånelinjen. Det har i regleringsändringen inte ändrats något i anslagen, dvs den summa som skulle ha gått till Beredskapsmuseet ska tydligen fördelas i stället på resterande museer.

På samma sätt har regleringsbrevet för Statens Maritima Museer (SMM) ändrats så att man bland deras ursprungliga uppräknade museer lagt till Beredskapsmuseet med Skånelinjen (som faktiskt har marin anknytning i och med att det är en kustartillerianläggning). Inte heller i denna regleringsändring hittar man någon ändring i anslaget vilket tydligen innebär att den summa som ursprungligen skulle ha fördelats av SMM nu får delas på ett större antal museer.

SFHM går till Tingsrätten

Den statliga myndigheten SFHM har hävdat äganderätt till mer än 60 föremål som finns hos Beredskapsmuseet och ärendet kommer att tas upp till en första förberedande förhandling i Tingsrätten 1 november 2011.

Man kan fråga sig om det är skäligt att statliga medel, dvs skattepengar, ska få användas av en myndighet till att förfölja ett specifikt museum bara för att detta inte har velat foga sig i myndighetens icke lagstödda krav utan tvärtom pekat på att kraven saknar lagstöd.