Sedan kom Ds 2010:6 ...


I utredningsuppdraget ingick att se över bestämmelserna om krav på aktivt medlemskap och överväga om det behövdes ställas särskilda krav på sammanslutningar som utfärdar intyg om aktivt medlemskap.

Rikspolisstyrelsen hade år 2003 föreslagit att man skulle vara medlem i en av RPS godkänd sammanslutning för att kunna få licens. RPS ansåg att detta skulle innebära en kontroll över att de sammanslutningar som utfärdar intyg till en sökande är seriösa och att intygen är av viss kvalitet.

Detta förslag togs upp av promemorian men man ansåg samtidigt att det inte behövde regleras i lagtext vilka krav som ska ställas på medlemmens aktivitet i sammanslutningen eller organisationen.

Man ansåg att den nuvarande ordningen fungerade väl med intyg om aktivt medlemskap och att föreningarna följer RPS allmänna råd i Fap 551-3 att en sökande bör ha varit aktiv medlem under minst sex månader och under denna tid regelmässigt ha deltagit i organisationens skjutningar (detta står också i föreningsintyget). I vissa fall ställer till och med föreningarna ännu högre krav på aktivitet för att utfärda ett intyg.

Denna departementspromemoria har än så länge inte lett till någon förändring i lagstiftningen. Begreppet "aktiv" är fortfarande inte definierat i lagtexterna. Varken Regeringen eller myndighet har bemyndigats att definiera vad begreppet "aktiv" ska omfatta och därmed kan inte heller polismyndigheterna i landet ställa några detaljerade krav eftersom ett krav alltid måste ha stöd av en lag.

Vad RPS avsiktligt undviker att säga när man talar om sina "godkända sammanslutningar" är att detta godkännande enligt bemyndigandena i vapenlagstiftningen endast avser ett godkännande för att få inneha egna vapen, dvs klubbvapen. Godkännandet har inget som helst att göra med enskild persons vapeninnehav.

Det finns många föreningar som uppfyller högt ställda krav på säkerhet och vapenhantering utan att för den skull vara anslutna till en sammanslutning som har fått RPS godkännande för innehav av egna vapen. Eftersom det råder grundlagsstadgad föreningsfrihet i landet kan man inte tvinga sådana föreningar att ansluta sig till en godkänd sammanslutning bara för att deras medlemmar annars inte får licens på sina vapen.

Den enda funktion som anslutningen till en godkänd sammanslutning har är att föreningens medlemmar därigenom får delta i sammanslutningens tävlingar runtom i landet. En förening som endast har lokal aktivitet behöver inte en sådan anslutning men det står den ändå fritt att tillämpa samma skjut- och säkerhetsreglemente som sammanslutningen har. Föreningen behöver således inte brista i säkerhet och vapenhantering bara för att den inte är ansluten till en godkänd sammanslutning.

Rikspolisstyrelsen arbetar nu tillsammans med skytteorganisationerna på att komponera ett nytt föreningsintyg som ska intyga inte bara att den sökande är aktiv medlem utan även i viss mån hur aktiv vederbörande är.

Eftersom begreppet "aktiv" inte är definierat och kvantifierat kan dock inte polismyndigheterna neka licens med motiveringen att någon "inte är tillräckligt aktiv". Det ankommer inte på polismyndigheten att avgöra detta. Har man ett föreningsintyg så ska detta räcka, det bekräftas även av utredningen bakom Ds 2010:6.

Många föreningar har dessutom inte någon närvarolista där man kan skriva upp sig med datum och skytteklass.