Reglera bättre!


På Regeringens hemsida står det:

"Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter. Polisen, Migrationsverket och Skatteverket är några exempel. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om."

 

Men det står inget om vad Regeringen gör om inte de statliga myndigheterna följer de lagar som Riksdagen och Regeringen har beslutat om. Det står heller inget om vad Regeringen gör om dessa statliga myndigheter visar sig ha egna politiska ambitioner och börjar vilja skapa egna lagar.

En möjlighet som står Regeringen till buds är att ändra i det s.k. regleringsbrevet för myndigheten ifråga. I regleringsbreven står förutsättningarna för myndighetens verksamhet, vilka mål myndigheten ska uppnå, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter.

Om en myndighet visar sig inte vilja följa spelreglerna för en viss del av sin verksamhet kan Regeringen också besluta om att flytta denna del av verksamheten till en annan myndighet eller kanske tillskapa en ny myndighet som får till uppgift att ta hand om denna del av verksamheten.

Gör det! Skapa en myndighet som får ta hand om alla vapenlicenser i landet!