Regeringen om femårslicenser


År 2000 infördes i Vapenlagen 2 kap 6 § andra stycket en regel att tillstånd att inneha flerskotts enhandsvapen skulle tidsbegränsas till att gälla i högst fem år. Syftet var att begränsa förekomsten av "särskilt farliga eller stöldbegärliga skjutvapen" som det sades i proposition 1999/2000:27 sid 33. Men redan lagtexten gör ett tillägg: "om inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning".

Som vanligt gavs inga exempel på sådana särskilda skäl och både polismyndigheter och domstolar har varit ytterligt restriktiva med att finna skäl som talar emot att ge femårslicens. Men i ett brev från Justitiedepartementet av 2010-09-28 med referens Ju2010/6285/L4 ges ett sådant exempel:

"t.ex. då det står klart att innehavarens behov att inneha vapnet är av permanent karaktär, kan polismyndigheten således avstå från att tidsbegränsa tillståndet."

Idrottsskyttar som söker förnyad licens efter fem år vet att de är intresserade av att fortsätta med skytte. Nya femårslicenser fyller i sådana fall inte den avsedda funktionen, dvs att hitta dem som inte längre är intresserade av skytte och därför inte längre har behov av ett vapen.