Mera turer i Viken ...


Beredskapsmuseet berättar på hemsidan om sin kamp emot myndigheten SFHM, en myndighet som lägger stora statliga resurser på att motarbeta Beredskapsmuseet och helst komma åt allt som detta privata museum äger.

SFHM har polisanmält Beredskapsmuseet och anklagat museet för "grovt vapenbrott". Som målsägare sattes SFHM vilket innebar att denna myndighet fick full insyn i fallet och möjlighet att påverka utredningen av det påstådda brottet. (Detta var möjligt tack vare personliga kontakter mellan polismyndigheten och personal knuten till SFHM.) Men detta är omöjligt eftersom ingen kan utsättas för ett brott och bli lidande av detta på grund av vapenlagens bestämmelser. Då får man åberopa andra grunder.

Efter att Beredskapsmuseet lagt ut detta på sin hemsida kom en skrivelse att man tagit bort SFHM. "Rätteligen borde någon målsägande inte ha angivits."

Det är skrämmande att en person knuten till en myndighet tror att han kan göra vad som helst, även sådant som står i strid med lagen, under myndighetens täckmantel.

Efter många turer med överprövningar har nu åklagare lagt ner ärendet och anser att det inte finns något som stödjer teorin om att Beredskapsmuseet skulle ha begått någon form av vapenbrott, vare sig grovt eller inte.

Kanonen Marilyn

När kustartilleriet i Sverige lades ner fick Beredskapsmuseet förvärva en kustartillerikanon och sommaren 2005 kom Marilyn på plats, med vapenlicens och allt annat som behövdes.

Sommaren 2010 då SFHM var i full färd med att konfiskera pjäser och objekt hos museer runtom i landet krävde SFHM att Beredskapsmuseet skulle erkänna SFHM:s äganderätt till bland annat Marilyn. Självfallet vägrade Beredskapsmuseet att gå med på detta absurda krav. SFHM försökte via Kronofogden att få ut diverse objekt från Beredskapsmuseet men Kronofogden avvisade SFHM:s begäran, som Vapenägaren berättade i nr 2-2011.

SFHM framhärdade i att ställa krav på olika objekt inklusive Marilyn. Som bevis presenterades en skicklig förfalskning framtagen via SFHM:s systermyndighet SMM (Marinmuseet). Enligt detta dokument skulle Marilyn tillhöra SMM. Men SMM ångrade sig och ville annullera dokumentet. SMM hade aldrig tagit emot Marilyn och ville heller inte ha kanonen.

Försvarsmakten har år 2004 beslutat att Marilyn tillhör Beredskapsmuseet. Därmed är saken klar.

Myndighets maktmissbruk

Det maktmissbruk som SFHM ägnar sig åt får konsekvenser även för andra instanser. SMM hamnade i blåsväder. Försvarsmakten och FMV (Försvarets Materielverk) blir indragna i SFHM:s soppa utan egen förskyllan.

SFHM har fått ett regleringsbrev som säger vad denna myndighet ska syssla med. Men just detta sysslar man inte med utan man påtar sig på eget bevåg sådana uppgifter som inte hör hemma under myndighetens uppdrag.

Varför reagerar inte uppdragsgivaren Regeringen? Den som ger ett uppdrag i ett regleringsbrev har självklart också en skyldighet att kontrollera att uppdraget genomförs så som det är givet. Det är en normal kontroll och innebär inget ministerstyre.

Riksrevisionen granskar

Riksrevisionen har tittat på SFHM:s sätt att göra upphandlingar och riktar mycket skarp kritik mot SFHM.

SFHM inhandlade under 2010 varor och tjänster för ca 28.000.000 kronor. I 9 fall har SFHM överskridit det lagstadgade maxbeloppet (288.000 kronor) för direktupphandling, totalt 4,2 miljoner kronor.

SFHM gör inga egna uppföljningar av gjorda inköp för att kontrollera att maxbeloppen inte överskridits. SFHM bryter mot sina egna interna regler om direktupphandling.

SFHM bryter mot Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Därför har SFHM gjort avsteg från lagens princip om affärsmässighet.

Kulturdepartementet reagerar inte, alltså måste man uppfatta det som att detta departement accepterar att en myndighet bryter mot lagen.