Tillståndsgrupp anmäld !


I Vapenägaren 2-2011 presenterades ett förslag på hur man kunde skriva brev till Rikspolisstyrelsen (RPS) och klaga på sin polismyndighets sätt att kräva tävlingsresultat för att bevilja licens på ett enhandsvapen.

En vapenägare tog fasta på det förslaget och skickade ett brev med klagomål på Tillståndsgruppen hos polismyndigheten i Västra Götaland. Han klagade samtidigt också på polismyndighetens sätt att handlägga hans ärende och han upplevde sig som "icke önskvärd" och att han helst skulle dra tillbaka sin ansökan.

Brevet fick Internutredningen inom RPS att upprätta en anmälan mot Tillståndsgruppen med en brottsrubricering av "Tjänstefel inkl grovt". Inte oväntat beslöt åklagaren att lägga ner ärendet eftersom man inte kunde väcka åtal.

RPS säger därefter i ett mail till anmälaren att man fått veta att ärenden handläggs olika på landets polismyndigheter. Man kommer därför att kontakta polismyndigheterna för att skapa enhetlighet i handläggningen. Dessutom diskuterar man med godkända skytteförbund för att förtydliga kraven för att inneha skjutvapen för målskjutning.

Då vill det till att även RPS respekterar vad som verkligen är lag och inte bakar in sina egna åsikter i form av allmänna råd och vill ha dessa att gälla som lag (man har ju redan idag försåtligt formulerade allmänna råd som polismyndigheterna uppfattar som lag). I så fall är man inte bättre än polismyndigheten i Västra Götaland som skapade egna lagar i form av icke lagstödda krav.

Det skulle onekligen underlätta om vår lagstiftande församling Riksdagen tog sitt ansvar och själv definierade en del luddiga begrepp i vapenlagstiftningen, bland annat "synnerliga skäl" och "aktiv". Just dessa båda odefinierade begrepp utgör en källa till ständiga tolkningar och egenhändiga lagar som används i klart inskränkande syfte. De går då helt emot de intentioner som avspeglas i proposition 1999/2000:27 sid 35 att man inte ville "onödigtvis försvåra vapenhanteringen för de seriösa vapeninnehavarna."