Halvautomater för jakt


I början av augusti 2010 kom Naturvårdsverkets ändringsföreskrift NFS 2010:9 till föreskriften NFS 2002:18 om jakt och jaktvapen.

Vapenägaren har redan skrivit om de olika ändringarna i texten men en liten, till synes oansenlig, ändring har kanske inte uppmärksammats till sin fulla innebörd.

I § 11 har, som tidigare konstaterats, alla halvautomatiska kulgevär med militärt ursprung före 1942 eller med modellår före 1942 utgått. Sådana får inte längre användas för jakt. Men den som redan har licens på ett sådant vapen får behålla sin licens.

Men i § 11 har också tillagts:

"Halvautomatiska kulgevär av civil typ, ursprungligt konstruerade och tillverkade för jakt, och som till konstruktion och utseende avser att efterlikna konventionella, manuellt omladdade kulgevär för jakt - förutom vad gäller omladdningsfunktionen - får användas vid jakt."

Det verkar som om denna ändring har smugit sig in utan att någon remissinstans har observerat den och reflekterat över konsekvenserna. Vapenägaren har begärt men inte lyckats få kopia från Naturvårdsverket av den text som ursprungligen gick på remiss innan den blev föreskrift NFS 2010:9 och SVF fanns inte med bland remissinstanserna. Därmed kan man heller inte helt utesluta att denna del av texten inte fanns med i remissen eftersom i så fall någon remissinstans borde ha reagerat på den.

I enlighet med åsikterna i ett allmänt råd i Rikspolisstyrelsens Fap 551-3 brukar polismyndigheterna tillfråga Svenska Jägareförbundet om vapens lämplighet för jakt. Detta är en egendomlig rutin eftersom det ju är myndigheten Naturvårdsverket som har Riksdagens uppdrag att avgöra vilka vapen som får användas för jakt, inte Svenska Jägareförbundet (som för övrigt inte är en myndighet utan en ideell organisation som fått uppdraget att administrera jakten i landet).

Så polismyndigheten i det aktuella ärendet bifogade en skrivelse från Svenska Jägareförbundet där denna organisation ansåg att Ruger Mini-14 inte kunde uppfylla lagtexten eftersom den var en miniatyrversion av automatgeväret M14 som i sin tur är baserat på det halvautomatiska geväret M1 Garand. M14 är ett militärt vapen som antogs av amerikanska försvarsmakten 1957. Vidare sade man att Ruger Mini-14 uppges konstruktionsmässigt - förutom att det är halvautomatiskt och har kalibern 5,7 (5,56) x 45 i stället för 7.62 x 51 - helt överensstämma med M14.

Detta kan inte SVF instämma i. Därför skrev SVF ett eget intyg som sade bland annat:

"Rent historiskt har alla nu saluförda halvautomatiska jaktgevär en militär förebild (precis som de flesta vapen) eftersom den tekniska utvecklingen sker inom de militära vapnen. Med den nuvarande lydelsen kan man därför förledas att tro att inte något enda halvautomatiskt jaktgevär numera skulle vara tillåtet eftersom man för alla existerande halvautomatiska jaktgevär kan spåra en militär förebild om man går tillräckligt långt tillbaka. Om detta skulle ha varit meningen utgår vi från att man på Naturvårdsverket hade använt en långt enklare formulering.

Vi kan därför endast tolka det ovan markerade tillägget som att det halvautomatiska vapnet ifråga inte ursprungligt får vara avsett eller tillverkat för militära ändamål.

När det gäller Ruger Mini-14 är vapnet uteslutande omkonstruerat och tillverkat för civilt bruk, för jakt och målskjutning. Det har aldrig använts i militära sammanhang. Till utseendet är Ruger Mini-14 helt likt ett konventionellt manuellt omladdat jaktgevär och har inget spektakulärt utseende som kunde föra tanken till militära vapen. Vi anser därmed att Ruger Mini-14 uppfyller Naturvårdsverkets föreskrifter."

Som framgår av en separat artikel finns det klara ändringar i konstruktionen av Ruger Mini-14 jämfört med den påstådda förebilden M14.