HFD måste ingripa!


Runtom i landet har det icke lagstödda oskicket att kräva tävlingsresultat för att överhuvudtaget överväga att förnya en femårslicens börjat breda ut sig. Endast vid ett par tillfällen har en polismyndighet som ett alternativ till tävlingsresultat föreslagit en aktivitetslista som ska visa att den sökande är aktiv. Men detta är ett alternativ som borde erbjudas varje sökande. Så sker dock inte.

Vapenlagstiftningen ställer som krav att den sökande ska vara "aktiv medlem i en skytteförening ..." men begreppet "aktiv" är inte definierat.

Inte heller har Rikspolisstyrelsen fått något bemyndigande att definiera och kvantifiera begreppet "aktiv" och Rikspolisstyrelsen har heller inte gjort några försök att definiera begreppet varken i en föreskrift eller i ett allmänt råd. Polismyndigheterna har därmed inte ens de sedvanliga flosklerna i de allmänna råden som stöd för att kräva att en sökande, för att betraktas som aktiv, ska ha deltagit i X antal träningstillfällen och Y antal tävlingar.

Som väntat sitter Förvaltningsrätten i knät på polismyndigheterna och jamsar med att vederbörande inte har tävlat tillräckligt, trots att Förvaltningsrättens uppgift är att kontrollera om polismyndigheten har haft lagstöd för sitt beslut. Och eftersom vapenlagstiftningen inte innehåller något krav på tävlingsdeltagande är det uppenbart att varje krav på tävlingsresultat saknar lagstöd. Detta är vad Förvaltningsrätten ska konstatera men struntar fullständigt i.

När sedan inte heller Kammarrätten tar sin uppgift på allvar och inte beviljar prövningstillstånd återstår endast att hänskjuta frågan till Högsta Förvaltningsdomstolen och begära att denna instans tar upp frågan och konstaterar

- att vapenlagstiftningen inte innehåller något krav på tävlingsdeltagande
- att begreppet "aktiv" inte är definierat och att en aktivitetslista är helt tillfyllest för att bevisa att den sökande är aktiv
- att allmänna råd inte får läggas till grund för dom

Det är skrämmande att inte bara våra myndigheter utan också våra domstolar helt bortser från det grundlagsstadgade kravet att alla beslut ska tas med lag som grund (legalitetsprincipen, inskriven i Regeringsformen 1 kap 1§ vilket noga påpekades av alla remissinstanser i senaste omgången inför den nya Förvaltningslagen.) Man kan då fråga sig vilken funktion domstolarna egentligen fyller. Om de bara jamsar med myndigheterna kan vi ju avskaffa domstolarna och låta myndigheterna vara allenarådande. Det blir mycket billigare i längden.

Den procedur detta gäller är i första hand förlängning av femårslicenser på flerskotts enhandsvapen. Där tycks polismyndigheterna ha sett det som sin uppgift att neka förlängningar in absurdum. Helt i onödan, eftersom detta inte på något sätt påverkar det illegala beståndet av icke licensierade enhandsvapen.

När femårslicenser infördes 2000-07-01 skrev man i den föregående propositionen 1999/2000:27 på sid 35:

"Det är emellertid viktigt att ytterligare skärpningar av vapenlagstiftningen verkligen är motiverade och uppnår avsett syfte samt inte onödigtvis försvårar vapenhanteringen för de seriösa vapeninnehavarna."

Verkligheten går stick i stäv med intentionerna ...