Femårslicens för samling ogillades


Förvaltningsrätten i Karlstad har i ett domslut i december 2010 kommit fram till att det inte var nödvändigt att ge femårslicens på ett flerskotts enhandsvapen avsett för samling.

Det sökta vapnet var en 100 år gammal antikvitet som inte var gjord för moderna krutladdningar och därför troligen inte var lika eftertraktad bland kriminella som moderna vapen. Ammunition var dessutom svår att få tag på.

Vapenägaren hade flera andra enhandsvapen i sin samling, alla med icke tidsbegränsad licens.

I Vapenlagen 2 kap 6 § andra stycket som infördes 2000-07-01 enligt SFS 2000:147 sägs visserligen att "tillstånd att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott skall tidsbegränsas till att gälla i högst fem år", men lagtexten fortsätter också med "om inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning."

Fram till för ett par år sedan gav landets polismyndigheter icke tidsbegränsade licenser på samlingsvapen men denna praxis har därefter ändrats trots att lagen ger utrymme för att avstå från tidsbegränsningen.

I motiveringen i den underliggande propositionen 1999/2000:27 sid 95 framgår att baktanken med den nya lagbestämmelsen var att hitta "skjutvapen som inte aktivt används för avsett ändamål", till exempel "målskyttevapen som innehas av personer som numera slutat att träna och tävla med sina vapen och således inte längre har behov av dessa för skjutning".

Förvaltningsrättens uppgift blev således att ta ställning till om det förelåg särskilda skäl att ge tillstånd utan tidsbegränsning.

Förvaltningsrätten konstaterade att syftet med den aktuella begränsningsregeln i Vapenlagen 2 kap 6 § bl.a. var att det inte ska flöda av vapenlicenser bakom vilka det inte längre finns ett godtagbart behov att inneha vapnet.

Eftersom det handlade om en 45-årig seriös samlare med varaktigt "behov" av vapnet inom ramen för samlingsändamålet och det dessutom var fråga om ett 100-årigt vapen utan lättillgänglig ammunition fann Förvaltningsrätten att det förelåg särskilda skäl att göra undantag från huvudregeln om tidsbegränsat tillstånd.

Domen har inte överklagats och därmed kan den bilda skola för framtida avgöranden.