Egna lagar borta .. kanske?


För en rättsvårdande myndighet som polisen är det viktigt att man på sin hemsida inte sprider osanningar utan ser till att man yttrar sig på ett förtroendeingivande sätt.

Därför var det desto mer beklagligt när man på denna hemsida fann att polismyndigheten i Västra Götalands län vid ansökan om vapenlicens sade följande:

"Din ansökan kompletteras enligt följande

- Föreningsintyg för att styrka aktivt medlemskap i godkänd skytteförening

- Tävlingsresultat för att styrka skjutverksamhet. Av resultaten ska framgå datum för tävling, typ av tävling och vilket vapen som har använts. Med tävlingsresultat avses inte en egen förteckning över tävlingsverksamhet. Ditt behov kommer att prövas med hänsyn till ditt nuvarande vapeninnehav, antal vapen som ansökan avser och om ansökan avser en utökning eller förnyelse av tillstånd. Behovskravet ökar i takt med det antal vapen som du innehar. Det är därför viktigt att du bifogar alla handlingar som du vill åberopa som stöd för din ansökan. Kontakta någon av polismyndighetens vapenhandläggare om du har frågor om din ansökan."

Vapenförordningen 2 kap 3 § säger att man ska vara medlem i en skytteförening. Det finns inget krav på att denna ska vara godkänd, inte heller anges någon instans som har behörighet att godkänna föreningen ifråga.

Den behörighet att godkänna skyttesammanslutningar som Rikspolisstyrelsen får via Vapenlagen 2 kap 3 § b och Vapenförordningen 2 kap 1 § gäller endast vilka sammanslutningar som ska anses uppfylla villkoren för att få ha egna vapen, dvs föreningsvapen. Att vinkla detta till att man skulle ha behörighet att godkänna enskilda skytteföreningar är att utvidga lagen.

Vapenlagstiftningen kräver inte tävling. Skytte skulle i så fall vara den enda idrottsgren med obligatoriskt tävlingsdeltagande. Polismyndigheten kan därför inte ställa något krav på tävlingsresultat.

Förvisso är tävling ett otvetydigt bevis på att man är aktiv men samma funktion fyller även en aktivitetslista från föreningen. En sådan lista har lagstöd.

Det finns heller inget lagstöd för att anse att "behovskravet ökar i takt med det antal vapen som du innehar". Denna åsikt finns i ett allmänt råd i Rikspolisstyrelsens Fap 551-3 men ett allmänt råd är aldrig en lag.

Det är behovet som ska styra. Om en sökande visar att han har behov av ett visst vapen för en viss tävlingsgren och inget annat av hans befintliga vapen kan uppfylla villkoren i just den tävlingsgrenen är detta ett "synnerligt skäl" och då ska han också få licens. Även om det skulle visa sig att det i så fall blir hans elfte enhandsvapen för målskjutning.

Västra Götalands län var tämligen ensamma om att ha denna icke lagstödda inställning till hur man visar sin aktivitet. En annan polismyndighet ansåg att man måste ha varit aktiv medlem under minst sex månader i en godkänd skytteförening som bedriver skytte med den vapentyp som licensen avser.

Det finns ett lagkrav på medlemskap i skytteförening men inget lagkrav på sex månader. Det är också bara ett allmänt råd i Rikspolisstyrelsens Fap 551-3. Även ordet "godkänd" är malplacerat. Inte heller måste den egna skytteföreningen ha skytte med den vapentyp som ansökan avser. Alla föreningar har t.ex. inte svartkrutsskytte men då gäller medlemskap i riksorganisationen, så har man rätt att delta i andra föreningars aktiviteter.

Efter klagomål till Rikspolisstyrelsen har numera Västra Götaland ändrat sina upplysningar på hemsidan och säger endast vad lagen kräver. Men ... i en bilaga kommer upplysning om hur behov av vapen kan styrkas. Så kan exempelvis ske genom tävlingsresultat och intyg om skjutverksamhet. På tävlingsresultat ska man ange både sökt vapen och övriga målskjutningsvapen och ett intyg om skjutverksamhet ska visa när man varit där, om det varit tävling eller träning och vilket vapen som använts.

Hmmm. Eftersom verbet ska alltid hänvisar till lagkrav smakar det lite "egna lagar" även detta. Även om man smugit in dem som en oskyldig bilaga.